Sesja absolutoryjna już w ten czwartek

XL Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie. W porządku obrad znalazły się między innymi raport o stanie gminy Zawidów, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zawidów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Zawidów za rok 2020.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Zawidów za rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2020:
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2020 r.,
 • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2020,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów:

 • wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2020, 
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2020,
 • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2020

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawidów na rok szkolny 2021/2022.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Skip to content