„My się szkoły nie boimy” – opis projektu

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR RPDS.10.02.01-02-0041/21

1. Tytuł projektu

My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19

2. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

3. Finansowanie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Wnioskodawca (beneficjent)

Gmina Miejska Zawidów
http://www.zawidow.eu

5. Opis projektu

Z diagnozy potrzeb SP w Zawidowie wynika, że istnieje zapotrzebowanie na zintensyfikowanie wsparcia w związku z długotrwałą nauką zdalną spowodowaną pandemią COVID 19. Brak możliwości uczęszczania stacjonarnie do szkoły, bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami spowodował, że uczniowie potrzebują większego wsparcia w zakresie rozwijania swoich kompetencji kluczowych i nadrobienia braków w edukacji oraz pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Projekt jest odpowiedzią na ww. problemy. Celem głównym projektu pn. My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19 jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 227 uczniów oraz ułatwienie powrotu do nauczania stacjonarnego 283 uczniów

uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie co zmniejszy ich deficyty spowodowane długotrwałą nauką zdalną w trakcie pandemii COVID-19 i zapobiegnie ewentualnym problemom psychologicznym w przyszłości dzięki przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych, wsparcia psychologicznego oraz indywidualizacji nauczania dla 283 uczniów do dnia 31 marca 2023 roku. W trakcie 12 miesięcy jego realizacji 283 ucz weźmie udział w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz uzyska pomoc psychologiczno-pedagogiczną i w zakresie indywidualizacji nauczania. Dzięki temu uczniowie rozwiną m.in. swoje kompetencje kluczowe i społeczne, które pozwolą im powrócić do stacjonarnego nauczania bez większych problemów a w przyszłości lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

6. Cel projektu (rezultat)

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 227 uczniów oraz ułatwienie powrotu do nauczania stacjonarnego 283 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie co zmniejszy ich deficyty spowodowane długotrwałą nauką zdalną w trakcie pandemii COVID-19 i zapobiegnie ewentualnym problemom psychologicznym w przyszłości dzięki przeprowadzeniu zajęć dodatkowych, dydaktyczno – wyrównawczych, pozalekcyjnych, wsparcia psychologicznego oraz indywidualizacji nauczania dla 283 uczniów do dnia 31 marca 2023 roku.

Ww. cel główny zostanie zrealizowany poprzez:

• przeprowadzenie zajęć dodatkowych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje kluczowe,

• przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki,

• zapewnienie wsparcia w ramach indywidualizacji nauczania,

• zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• warsztaty psychologiczne dla rodziców.

7. Wskaźnik realizacji celu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 227 osoby

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w projekcie, którzy poprawili swoją sytuację dzięki udzielonemu wsparciu – 2 osoby

8. Czas trwania projektu

01.04.2022 – 31.03.2023


9. Wydatki projektowe

Łączne wydatki – 434.412,08 zł
Kwota środków z EFS – 368.592,08 zł


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content