Stypendia szkolne? Wnioski tylko do 15 września

W nowym roku szkolnym ponownie można ubiegać się o uzyskanie wsparcia w postaci stypendium szkolnego. Aby uzyskać takie wsparcie, niezbędne jest przestrzeganie terminów – wnioski dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać od 1 do 15 września br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Stypendia przyznawane są do ukończenia 24 roku życia. Otrzymanie takiego świadczenia związane jest ze spełnieniem pewnych wymogów.

Aby otrzymać stypendium, w rodzinie powinna zostać zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie. 

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z edukacją. Może być to między innymi:

  • całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
  • zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych. 

Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur za dokonane zakupy. Co ważne, stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych. 

Należy pamiętać również, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

Skip to content