„Bajka, baśń lub opowiastka o moim mieście” – konkurs literacki

Burmistrzowie dwóch zaprzyjaźnionych miast Zawidowa oraz Bernstadt auf dem Eigen zapraszają do udziału w konkursie literackim pn. Bajka, baśń lub opowiastka o moim mieście”


Zasady udziału w konkursie
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im.  Bolesława Chrobrego w Zawidowie i Szkoły im. Klausa Riedla w Bernstadt auf dem Eigen. 
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie pracy literackiej tj. bajki, baśni lub opowiastki o swoim mieście. Fabułę pracy konkursowej można oprzeć o fakty z historii miasta, znane postacie, miejsca lub obiekty. 
 3. Praca literacka powinna być napisana komputerowo i zająć co najmniej jedną stronę formatu A4, czcionka 12.
 4. Każda praca musi zawierać takie informacje jak: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.
 5. Uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie prace wysyłają na adres: promocja@zawidow.eu lub dostarczają swoim wychowawcom w terminie do 23.09.2021r.
Cele szczegółowe konkursu:
 • wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału literackiego,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej,
 • umiejętne posługiwanie się pięknym językiem literackim, poprawną gramatyką, stylistyką i ortografią,
 • poszerzanie kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych,
 • zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i specyfiką swojej „Małej Ojczyzny”. 
Nagrody w konkursie 

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów konkursu. Organizator – Gmina Miejska Zawidów, przewiduje w konkursie 4 nagrody główne. Dwie nagrody otrzymają laureaci ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie, dwie uczniowie ze Szkoły im. Klausa Riedla w Bernstadt auf dem Eigen. 

Wręczenie nagród

Ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie laureatów odbędzie się 27. września br. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. 

Serdecznie zapraszamy do twórczej zabawy! 

Projekt pn. „Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. „Märchen, Sage oder Erzählung über meine Stadt” – Literaturwettbewerb

Regeln für die Teilnahme am Wettbewerb:
 1. Der Wettbewerb steht allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen IV-VI der Bolesław-Chrobry-Grundschule in Zawidów sowie der Klaus-Riedel-Schule in Bernstadt auf dem Eigen offen.
 2. Entwicklung von Kreativität und kreativer Vorstellungskraft,
 3. Gekonnter Umgang mit der schönen literarischen Sprache, korrekter Grammatik, Stil und Rechtschreibung,
 4. Erweiterung der Kompetenzen und Interessen im Bereich des Lesens,
 5. Steigerung des Interesses von Kindern und Jugendlichen an der Geschichte und Besonderheit ihrer „Kleinen Heimat”. 
Detaillierte Ziele des Wettbewerbs:
 • Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dabei, ihr literarisches Potenzial zu entdecken,
 • Entwicklung von Kreativität und kreativer Vorstellungskraft,
 • Gekonnter Umgang mit der schönen literarischen Sprache, korrekter Grammatik, Stil und Rechtschreibung,
 • Erweiterung der Kompetenzen und Interessen im Bereich des Lesens,
 • Steigerung des Interesses von Kindern und Jugendlichen an der Geschichte und Besonderheit ihrer „Kleinen Heimat”. 
Auszeichnungen im Wettbewerb 

Die Arbeiten werden von einer von den Veranstaltern des Wettbewerbs ernannten Jury bewertet. Für den Wettbewerb hat der Veranstalter – die Stadtgemeinde Zawidów – 4 Hauptpreise vorgesehen. Zwei Preise werden den Gewinnern der Grundschule in Zawidów, zwei den Schülern der Klaus-Riedel-Schule in Bernstadt auf dem Eigen überreicht. 

Verleihung der Preise

Die Verkündung der Wettbewerbsergebnisse und die Preisverleihung an die Gewinner findet am 27. September dieses Jahres (Montag) statt, in der Bolesław-Chrobry-Grundschule in Zawidów. 

Wir laden herzlich zu diesem kreativen Spaß ein! 

Logo Euroregionu Nysa
Logo programu dofinansowującego

Das Projekt unter dem Titel „Begegnungen mit der Märchengeschichte der beiden Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”, wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Skip to content