Baśnie o dwóch zaprzyjaźnionych miastach – zakończył projekt unijny

W miniony poniedziałek (27.09) oficjalnie zakończył się projekt unijny adresowany do dzieci i młodzieży z dwóch miast partnerskich: Zawidowa i Bernstadt auf dem Eigen. Motywem przewodnim projektu były baśnie i opowiastki związane z historią i kulturą obu zaprzyjaźnionych gmin. Promocji projektu towarzyszyły także spotkania dzieci i młodzieży inspirowane baśniowym klimatem książeczki wydanej w dwóch wersjach językowych. 

Za nami projekt unijny pn. „Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”, na który gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Baśnie inspirowane historią 

W ramach projektu gmina Zawidów wydrukowała książeczki z baśniami pt. „Opowieści skrzatów z Zawidowa i Bernstadt auf dem Eigen”. Fabuła baśni nawiązuje do konkretnych faktów z przeszłości Zawidowa i Bernstadt. Opowiada o znanych miejscach, obiektach i postaciach, ale zgodnie z konwencją gatunku historia przeplata się w nich z magią i fantastyką. – Baśnie mają w sposób łatwy i atrakcyjny przybliżyć dzieciom fragmenty wiedzy o obu zaprzyjaźnionych gminach. Tu nauka ma być zabawą i przyjemnością, a także subtelną lekcją o lokalnej tożsamości – wyjaśnia burmistrz Zawidowa. 

Po świecie baśni oprowadzają dzieci skrzaty leśne, anioł z zawidowskiego herbu i myszka strażacka z Bernstadt.

Zawidowski Anioł zaistnieje w dziecięcej wyobraźni jako mędrzec z długą, siwą brodą i znakomitą pamięcią. To on tłumaczy bowiem dzieciom skąd się wzięły perły w Kocim Potoku i jabłonie w lesie za miastem. Dzięki niemu dzieci poznają także szewca Jakuba z Zawidowa, który był nadzwyczajnie mądrym człowiekiem i dowiedzą się, co „mówią” dzwony z wieży kościoła ewangelickiego. Każda z baśni dodatkowo ilustrowana jest wyobraźnią profesjonalnego rysownika.

Promocja baśniowego projektu

Baśniowym opowieściom towarzyszyła także promocja m.in. konkurs literacki, warsztaty witrażu, gra terenowa (geocaching) i międzynarodowy dzień postaci z bajek.

Warsztaty witrażu

Tak jak już wspomnieliśmy na wstępie, projekt rozpoczęły warsztaty witrażu, w których uczestniczyli uczniowie ze SP w Zawidowie oraz ich rówieśnicy ze Szkoły im. Klausa Riedla w Bernstadt. Warsztaty poprowadziła pani Beata Chlebowska, która projektuje i wykonuje witraże, zajmuje się także ich renowacją i rekonstrukcją. W trakcie warsztatów uczniowie tworzyli bajecznie kolorowe rozety, malowane światłem, ale wykonane ze szkła. Własnoręcznie wykonane prace uczniowie zabrali do domu. – Może któregoś z nich ta efektowana technika zauroczy na dłużej? – zastanawiała się B. Chlebowska. – Bo wcale nie trzeba być wielkim artystą, żeby stworzyć małe dzieło sztuki – podkreślała prowadząca zajęcia. 

W poszukiwaniu skarbów

Kolejne spotkanie promujące projekt odbyło się 24 września br. Tym razem młodzież z Zawidowa i Bernstadt wzięła udział w grze terenowej (geocaching). Zabawa polegała na poszukiwaniu skrytek za pomocą nowoczesnej komunikacji tj. odbiornika GPS. Zawidowskie skrytki poukrywane zostały w miejscach, do których nawiązywały baśnie. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, bo każda skrytka (mała i duża) świetnie wtapiała się w krajobraz. Trawa, kawałek muru, czy drzewa, to tam najczęściej nasi poszukiwacze namierzali skrytki, które wyglądały jak: mech, zaskroniec, ślimak czy zwykły kamień z logbookiem, do którego należało się wpisać. Innymi słowy każda skrytka była imitacją jakiejś części otoczenia. – Każda odnaleziona przez nas skrytka to mnóstwo frajdy i motywacja do dalszej zabawy – podkreślali polsko-niemieccy tropiciele. 

Po zakończonej grze młodzież udała się do OK w Zawidowie, gdzie czekał na nich ciepły posiłek i promocyjne upominki z projektu.

Międzynarodowy dzień postaci z bajek

Ostatnie spotkanie polsko-niemieckie odbyło się w poniedziałek 27. września, tym razem w zawidowskiej podstawówce. Tu zobaczyliśmy m.in. teatr cieni w wykonaniu uczniów z Bernstadt na motywach bajki opublikowanej w książęce „Opowieści skrzatów z Zawidowie i Bernstadt auf dem Eigen”. Młodzież zobaczyła teatr kukiełkowy o „Diable, któryosi nie nosi”, zabawną historyjkę o paradzie żaków (dzisiaj nazwalibyśmy to imprezą) w centrum miasteczka.

W tym dniu rozstrzygnięty został także konkurs literacki na najciekawszą bajkę, baśń lub opowiastkę swoim mieście. Zgodnie z zasadami konkursu przyznano 4 nagrody główne. Dwie trafił do uczniów z SP w Zawidowie i 2 do uczniów ze Szkoły im. Klausa Riedla w Bernstadt, a wręczył je laureatom anioł w jasnej szacie i o bujnej fryzurze. 

W tym dniu dzieci zapoznały się także z baśniami, które wydało miasto. „Opowieści skrzatów z Zawidowie i Bernstadt auf dem Eigen” pojechały do Niemiec, zasiliły prywatne zbiory naszych uczniów a także, bibliotekę szkolną i publiczną. 

Logo instytucji dofinansowującej projekt

Projekt pn. „Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. 


Märchen über zwei befreundete Städte – Ende des EU-Projekts 

Am vergangenen Montag (27.09) wurde das an die Kinder und Jugendlichen aus folgenden zwei Partnerstädten gerichtete EU-Projekt offiziell beendet: Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen Das Leitmotiv des Projekts waren Märchen und Erzählungen, die mit der Geschichte und Kultur beider befreundeter Gemeinden verbunden sind. Die Förderung des Projekts wurde auch von Treffen für Kinder und Jugendliche begleitet, die von der Märchenstimmung des in zwei Sprachversionen herausgegebenen Buchs inspiriert wurden. 

Hinter uns liegt das EU-Projekt mit dem Namen „Treffen mit der Märchengeschichte der zwei Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”, für das die Gemeinde eine Finanzierung aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus Mitteln des Staatshaushalts im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 erhalten hat.

Von der Geschichte inspirierte Märchen 

Im Rahmen des Projekts hat die Gemeinde Zawidów Märchenbücher ausgedruckt, mit dem Titel „Erzählungen der Zwerge aus Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”. Die Handlung der Märchen knüpft an konkrete Tatsachen aus der Vergangenheit von Zawidów und Bernstadt an. Sie erzählt von bekannten Orten, Objekten und Gestalten, gemäß der Konvention des Genres verflechtet sich die Geschichte darin jedoch mit Magie und Phantastik. – Die Märchen sollen Kindern auf einfache und attraktive Weise Wissensfragmente über die Geschichte der beiden befreundeten Gemeinden vermitteln. Hier soll Lernen Spaß machen und eine Freude sein, aber auch eine subtile Unterrichtsstunde über die lokale Identität – erklärt der Bürgermeister von Zawidów. 

Rund um die Welt der Märchen werden Kinder von Waldelfen, dem Engel aus dem Zawidów-Wappen und der Feuerwehrmaus aus Bernstadt angeleitet.

Der Engel von Zawidów wird als Weiser, mit langem, weißem Bart und einem hervorragenden Gedächtnis in der Vorstellungskraft der Kinder zum Leben erweckt. Er ist es, der den Kindern erklärt, woher die Perlen im Koci Potok (dt. Katzbach) und die Apfelbäume im Wald hinter der Stadt stammen. Dank ihm lernen die Kinder auch den Schuster Jakob aus Zawidów kennen, der ein außerordentlich kluger Mensch war, und erfahren auch, wovon die Glocken vom Turm der evangelischen Kirche „sprechen”. Jedes der Märchen ist zusätzlich mit der Vorstellungskraft eines professionellen Zeichners illustriert.

Förderung des Märchenprojekts

Die Märchen wurden auch von einer Förderung begleitet, u. a. einem Literaturwettbewerb, einem Glasmalerei-Workshop, einem internationalen Märchentag sowie einem Outdoor-Spiel (Geocoaching). 

Glasmalerei-Workshop

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde das Projekt mit einem Glasmalerei-Workshop begonnen, an dem Schüler von der Grundschule in Zawidów sowie ihre gleichaltrigen Kollegen von der Klaus-Riedel-Schule in Bernstadt teilnahmen. Die Workshops wurden geleitet von Frau Beata Chlebowska, die Glasmalereien entwirft und ausführt, und sich auch mit deren Renovierung und Rekonstruktion befasst. Während der Workshops schufen die Schüler märchenhafte, bunte Rosetten, vom Licht gemalt, aber aus Glas hergestellt. Die eigenhändig ausgeführten Arbeiten nahmen die Schüler mit nach Hause. – Vielleicht wird einen von ihnen diese effektvolle Technik für längere Zeit bezaubern? – fragte sich B. Chlebowska. – Man muss nämlich kein großer Künstler zu sein, um ein kleines Kunstwerk zu schaffen – betonte die Workshop-Leiterin. 

Auf Schatzsuche

Ein weiteres Treffen zur Förderung des Projekts fand am 24. September statt. Diesmal nahm die Jugend aus Zawidów und Bernstadt an einem Outdoor-Spiel (Geocoaching) teil. Das Spiel beruhte auf der Suche nach Verstecken mithilfe moderner Kommunikation, d. h. einem GPS-Empfänger. Die Verstecke von Zawidów wurden an Orten verborgen, an die die Märchenerzählungen anknüpften. Die Aufgabe gehörte nicht zu den leichtesten, da jedes (kleine und große) Versteck sich hervorragend in die Landschaft einfügte. Gras, ein Stück Mauer oder Baum, dort trafen die Sucher am häufigsten auf die Verstecke, d. h. künstliches Moos, eine Ringelnatter, Schnecke oder ein gewöhnlicher Stein mit Logbuch, in dem man sich eintragen musste. – Jedes wiedergefundene Versteck bot eine Menge Freude und Motivation zum weiteren Spielen – betonten die deutsch-polnischen Entdecker. 

Nach beendetem Spiel begaben die Jugendliche sich zum OK (Kulturzentrum) in Zawidów, wo eine warme Mahlzeit und Werbegeschenke als Andenken an das Projekt auf sie warteten.

Internationaler Tag der Märchengestalten

Das letzte deutsch-polnische Treffen fand am Montag, den 27. September in der Grundschule in Zawidów statt. Hier konnten wir u. a. ein Schattentheater in der Ausführung der Schüler aus Bernstadt, basierend auf den Motiven des Märchens sehen, das im Buch „Erzählungen der Zwerge aus Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen” veröffentlicht wurde. Die Jugendlichen sahen auch das Puppentheater über den „Teufel, der die Achse nicht trägt”, eine lustige Geschichte über die Studentenparade (heute würden wir sie als Feier bezeichnen) im Stadtzentrum.

An diesem Tag wurde auch der Literaturwettbewerb für das interessanteste Märchen, die interessanteste Sage oder Erzählung über die eigene Stadt entschieden. Gemäß den Wettbewerbsregeln wurden 4 Hauptpreise verliehen. Zwei erhielten die Schüler der Grundschule in Zawidów, und zwei die Schüler der Klaus-Riedel-Schule in Bernstadt, und verliehen wurden sie vom Engel in grauem Gewand und üppiger Frisur.

An diesem Tag machten die Kinder sich auch mit den Märchen vertraut, die die Stadt herausgegeben hat. „Erzählungen der Zwerge aus Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen” fuhren nach Deutschland, verstärkten die privaten Sammlungen unserer Schüler und auch die Schulbibliothek und die öffentliche Bibliothek. 

Das Projekt unter dem Titel „Begegnungen mit der Märchengeschichte der beiden Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”, wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Logo instytucji dofinansowującej projekt

Skip to content