Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen

Logo Euroregionu Nysa

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR ERN-PL-19.11.06-793

„Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”

„Begegnungen mit der Märchengeschichte zweier Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen“

2. Program/ Programm

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 – 2020

3. Finansowanie / Finanzierung

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte

Gmina Miejska Zawidów, http://www.zawidow.eu

5. Partner projektu/ Projektpartner

Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen, www.bernstadt.info

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung

Projekt ma na celu edukację historyczną dzieci z Zawidowa oraz Bernstadt za pomocą baśni -najstarszego tekstu kultury. Fabuła baśni nawiązywała będzie do konkretnych faktów z przeszłości miast, znanych miejsc, obiektów i postaci, ale zgodnie z konwencją gatunku, przeplatała się będzie z magią i fantastyką. Baśnie mają w sposób łatwy i atrakcyjny przybliżyć dzieciom fragmenty wiedzy dot. historii miast, nauka ma być zabawą i przyjemnością, subtelną lekcją o lokalnej tożsamości. Po świecie baśni dzieci oprowadzą skrzaty leśne, anioł z zawidowskiego herbu i myszka strażacka z Bernstadt. Gotowe teksty zawierają opisy najważniejszych miejsc i postaci obu miast. Nie są one przypadkowe, są informacjami które gminy chcą promować, podkreślać i stanowią ważny dla włodarzy element historii. Projekt zakłada: druk książeczki, przeprowadzenie konkursu literackiego (wrzesień/ październik 2021, Zawidów Bernstadt), warsztatów witrażu (listopad 2021, Ośrodek Kultury Zawidów, 44 osoby), gry terenowej (październik 2021, teren miasta Zawidów, 44 osoby) oraz Międzynarodowego dnia postaci z bajek (wrzesień/ październik 2021, Szkoła Podstawowa w Zawidowie, impreza otwarta, szacowany udział 182 osoby). Konkurs, warsztaty i gra terenowa nawiązywać będą do miejsc, obiektów i postaci historycznych z obu gmin. Książeczki wydane będą w 2 wersjach językowych, trafią do szkół, przedszkoli, bibliotek i instytucji kultury oraz rozdanezostaną dzieciom podczas wszystkich zaplanowanych imprez. Dodatkowo zakupione zostaną nagrody i gadżety reklamowe (pudełka śniadaniowe, parasolki, worki, breloki, długopisy, balony i magnesy) na potrzeby zadań projektowych, otrzymają je uczestnicy eventu, konkursu, warsztatów oraz geocachingu (gry terenowej). Gadżety rozdane zostaną wśród uczestników imprez z okazji Międzynarodowego dnia postaci z bajek, warsztatów, gry terenowej. Uczestników do gry terenowej i warsztatów wytypują szkoły (według własnych kryteriów). Międzynarodowy dzień postaci z bajek skierowany jest dla dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej, konkurs literacki, warsztaty witrażu i gra terenowa kierowana jest głównie dla dzieci w wieku 6-12. Międzynarodowy dzień postaci z bajek pod będzie miał formułę imprezy otwartej, wezmą w niej udział dzieci z miast partnerskich. Zadebiutuje również duża chodząca maskotka anioła. Gra terenowa to typowa zabawa geocaching z użyciem skrzynek z naklejkami, notesów i logbooków. Skrzynki będą zamykane z materiału odpornego na zniszczenia. Planowany jest zakup 5 dużych zamykanych pudełek/skrzynek i pięciu małych w postaci menzurek. Będą one ukryte w 10 najważniejszych miejscach na terenie gminy. Notesy i logbooki służą do wpisywania swoich danych i logowania na stronie jako znalazcę skrytki. Planuje się zakup 5 zestawów notesów do dużych skrzynek i pięciu zwijanych chowanych w małych skrzynkach. Każda z drużyn będzie musiała zdobyć po 10 drewnianych PWG (tzw. drewniaków), byzakończyć grę. Są to drewniane krążki, ukryte w skrzynkach, potwierdzające jej odnalezienie. Często podczas szukania geocach’y zastajemy pojemnik potrzebujący serwisu czyli odnowienia. Taki pojemnik jest popękany, mokry, brakuje w środku czegoś do pisania ze zniszczonym logbook’iem. To właśnie logbook jest najważniejszym elementem skrzynki, bez niego nie dokonamy się wpisu i nie można zalogować znalezienia na stronie. Stąd konieczność zakupu ww. wyposażenia do gry. Gminy nie posiadająodpowiednich elementów. Gra po zakończeniu imprezy będzie uruchomiona dla wszystkich mieszkańców i osób zainteresowanych spoza regionu polsko-niemieckiego. Będzie stanowiła promocję projektu. Zachowana w ten sposób zostanie trwałość projektu. Grę terenową można powtarzać, a skrzynki przenosić w inne miejsca, dzięki czemu ta sama grupa dzieci i młodzieży z projektu może bawić się w dowolnych terminach ustalonych przez szkoły, już po zakończeniu projektu. Geocaching cieszy się dużą popularnością wśród niemieckich „poszukiwaczy skarbów”. Scenariusze gier, ich uruchomienie na odpowiednich portalach oraz nadzór spoczywać będzie na pracownikach gminy Zawidów. Ze wszystkich imprez przygotowana będziedokumentacja zdjęciowa, z gry terenowej i warsztatów dodatkowo lista obecności. Z wydanych nagród będą sporządzone protokoły. Z imprezy pn. Międzynarodowy dzień postaci  z bajek przygotowany będzie wykaz osób uczestniczących, przygotowany przez placówki oświatowe. Miejsce spotkań każdorazowo zostanie odpowiednio oznakowane (plakat z informacją nt. współfinansowania wraz z logotypami). Wskaźnikiem produktu będą cztery wydarzenia dla dzieci i młodzieży – warsztaty, gra terenowa, Międzynarodowy dzień postaci z bajek i konkurs literacki. 

Das Projekt zielt auf die historische Erziehung von Kindern aus Zawidów und Bernstadt mithilfe von Märchen ab – dem ältesten Kulturtext. Die Handlung des Märchens wird sich auf spezifische Fakten aus der Vergangenheit von Städten, bekannte Orte, Objekte und Charaktere beziehen, wird aber gemäß der Genrekonvention mit Magie und Fantasie verwoben sein. Märchen sollen Kindern auf einfache und attraktive Weise Wissensfragmente über die Geschichte der Städte vermitteln, Lernen soll Spaß machen und angenehm sowie eine subtile Unterrichtsstunde über die lokale Identität sein. Rund um die Welt der Märchen werden Kinder von Waldelfen, dem Engel aus dem Zawidów-Wappen und der Feuerwehrmaus aus Bernstadt angeleitet. Die fertigen Texte enthalten Beschreibungen der wichtigsten Orte und Charaktere beider Städte. Sie sind kein Zufall, sondern Informationen, die die Kommunen fördern, hervorheben wollen, und die für die Stadtherren ein wichtiges Element der Geschichte darstellen. Das Projekt umfasst: Broschürendruck, Durchführung eines Literaturwettbewerbs (September/Oktober 2021, Zawidów-Bernstadt), Glasmalerei- Workshop (November 2021, Kulturzentrum Zawidów, 44 Personen), Feldspiel (Oktober 2021, Zawidów, 44 Personen) und Internationaler Tag der Märchenfiguren (September/Oktober 2021, Grundschule in Zawidów, offene Veranstaltung, geschätzter Anteil von 182 Personen). Der Wettbewerb, die Workshops und das Feldspiel beziehen sich auf Orte, Objekte und historische Figuren aus beiden Gemeinden. Die Bücher werden in zwei Sprachversionen veröffentlicht, gehenan Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und kulturelle Einrichtungen und werden bei allen geplanten Veranstaltungen an Kinder verteilt. Zusätzlich werden Preise und Werbeartikel (Frühstücksboxen, Regenschirme, Taschen, Schlüsselringe, Stifte, Luftballons und Magnete) für Arbeitspakete des Projekts gekauft, die den Teilnehmern der Veranstaltung, des Wettbewerbs, der Workshops und des Geocachings (Outdoor-Spiel) ausgehändigt werden. Gadgets werden unter den Teilnehmern von Internationaler Tag der Märchenfiguren, Workshops und Outdoor-Spielen verteilt. Die Teilnehmer für Outdoor-Spiele und Workshops werden von den Schulen (nach ihren eigenen Kriterien) ausgewählt. Internationaler Tag der Märchenfiguren richtet sich an Kinder und Jugendliche jeden Alters, der Literaturwettbewerb, der Glasmalerei- Workshop und das Outdoor-Spiel richten sich hauptsächlich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Internationaler Tag der Märchenfiguren hat die Formel einer offenen Veranstaltung, an der Kinder aus Partnerstädten und Nachbargemeinden teilnehmen. Ein großes, gehendes Engel Maskottchen wird ebenfalls sein Debüt haben. Das Outdoor-Spiel ist ein typischer Geocaching-Spaß mit Stickerboxen, Notizbüchern und Logbüchern. Die Boxen werden mit gegen Beschädigungen beständigem Material verschlossen. Es ist geplant, 5 große geschlossene Boxen/Kästen und 5 kleine Boxen in Form von Messzylindern zu kaufen. Sie werden an 10 wichtigsten Stellen der Kommune versteckt. Notizbücher und Logbücher werden verwendet, um eigene Daten einzutragen und sich als Finder der Box auf der Seite anzumelden. Es ist geplant, 5 Sätze Notizbücher für große Boxen und 5 in kleinen Kartons versteckte Notizbücher zum Aufrollen zu kaufen. Jedes Team muss 10 Holz-PWGs (sogenannte Hölzer) erhalten, um das Spiel zu beenden. Es handelt sich dabei um Holzscheiben, die in den Kisten versteckt sind und ihre Entdeckung bestätigen. Oft finden wir bei der Suche nach Geocaches einen Behälter, der gewartet oder erneuert werden muss. Ein solcher Behälter ist rissig, nass, es fehlt etwas darin zum Schreiben, mit einem beschädigten Logbuch. Dabei ist das Logbuch das wichtigste Element der Kiste. Ohne dieses wird kein Eintrag vorgenommen, und man kann sich nicht auf der Seite anmelden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die oben genannte sog. Spielausrüstung zu kaufen. Die Gemeinden besitzen keine geeigneten Elemente. Das Spiel wird nach dem Ende des Events für alle Bewohner und Interessierten außerhalb des polnisch-deutschen Raums ins Leben gerufen. Das wird die Projektförderung darstellen. Die Langlebigkeit des Projekts bleibt auf diese Weise erhalten. Das Outdoor-Spiel kann wiederholt werden und die Boxen können an andere Orte transportiert werden, wodurch die gleiche Gruppe von Kindern und Jugendlichen aus dem Projekt zu jeder von der Schule festgelegten Zeit nach Beendigung des Projekts damit spielen kann. Geocaching ist sehr beliebt unter deutschen „Schatzsuchern”. Spieleszenarien, deren Start auf entsprechenden Portalen und deren Überwachung obliegen den Mitarbeitern der Gemeinde Zawidów. Aus allen Veranstaltungen wird eine Fotodokumentation sowie eine Anwesenheitsliste aus dem Outdoor-Spiel und den Workshops erstellt. Über die verliehenen Preise wird Protokoll geführt. Von der Veranstaltung unter dem Titel Internationaler Tag der Märchenfiguren wird eine Teilnehmerliste erstellt, die von den Bildungseinrichtungen vorbereitet wird. Der Treffpunkt wird immer entsprechend gekennzeichnet (Plakat mit Informationen zur Kofinanzierung mit Logos). Der Produktindikator besteht aus vier Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche – Workshops, Outdoor-Spiel, Internationaler Tag der Märchenfiguren und Literaturwettbewerb.

7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)
Intensyfikacja współpracy gmin poprzez wspólne działania edukacyjne, Zwiększenie kompetencji kulturowo – językowych i procesów komunikacyjnych, zwiększenie zainteresowania uczniów historią regionalną.

Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit durch gemeinsame Bildungsmaßnahmen, Stärkung der kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Kommunikationsprozesse, Steigerung des Interesses der Schüler.

8. Wskaźniki/ Indikatoren

Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 270 (180 PL, 90 SN).
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare – 4.


9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
01.06.2021 – 31.12.2021 

10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben

Planowane łączne wydatki/ Geplante Gesamtausgaben (100 %) – 14.646,10 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) – 12.449,18 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) – 732,30 EUR 
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) – 1.464,62 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Skip to content