Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego

Tytuł projektu 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego

Numer wniosku

RPDS.03.04.01-02-0004/20

Umowa

Umowa nr RPDS.03.04.01-02-0004/20-00 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Numer i nazwa Osi priorytetowej: 
3 Gospodarka niskoemisyjna


Numer i nazwa Działania: 
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Numer i nazwa Poddziałania: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

Finansowanie 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Okres realizacji projektu 

20.07.2021 r. – 31.03.2023 r.

Beneficjent i Partnerzy

Projekt będzie realizowany przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa zawartego na podstawie Umowy o partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, zawartej w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy 

Beneficjentem – Gminą Miejską Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec 

a Partnerami: 

 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski, ul. Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski, 
 • Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, 
 • Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki Zdrój,
 • Gmina Miejska Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, 
 • Miasto i Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
 • Gmina Miejska Zawidów, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów. 
Cel projektu 

Głównym celem projektu jest: „poprawa jakości powietrza, poprzez modernizację oświetlenia publicznego na terenie 7 Gmin zlokalizowanych w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego przy wykorzystaniu urządzeń energooszczędnych i ekologicznych”.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery;
 • Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii LED;
 • Zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii LED;
 • Ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją systemów oświetleniowych w gminie miejskiej;
 • Zapewnienie zrównoważonego rozwoju mieszkańcom 7 Gmin, poprzez wykorzystanie energooszczędnych i ekologicznych urządzeń;
 • Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców miasta, poprzez ograniczenie poziomu zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruch;
 • Oszczędność energii w regionie dolnośląskim, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego.

Cele społeczno – gospodarcze:

 • Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
 • Stworzenie warunków rozwoju turystyki;
 • Zwiększenie atrakcyjności osadniczej regionu.

Długofalowe korzyści wynikające z realizacji projektu to:

 • Dostosowanie infrastruktury komunalnej do oczekiwań mieszkańców 7 Gmin;
 • Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców;
 • Zwiększenie atrakcyjności 7 Gmin w oczach potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów.
Wydatki projektowe

Całkowita wartość projektu: 37 045 554,32 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 35 782 974,50 zł
Dofinansowanie: 26 833 652,58 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Skip to content