Działania informacyjne dotyczące projektu pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Zawidowie.”

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 23. maja 2023r. 

Numer umowy: 43/A/23/G-11

Krótki opis zadania: 

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejącej drogi wraz z urządzeniami odwadniającymi.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzane następujące prace budowlane:

  1. Roboty rozbiórkowe, korytowanie: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, rozebranie elementów ulicy, korytowanie, demontaż oznakowania pionowego.
  2. Elementy ulic: wykonanie nowych krawężników, wbetonowych o wymiarach 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15 wyniesionych 6cm ponad niweletę drogi. Na zjazdach ustawienie ww. krawężników posadowionych do 4 cm ponad niweletę projektowanej drogi. W ramach zadania przewiduje się regulację studzienek dla urządzeń podziemnych.
  3. Nawierzchnia: W ramach przebudowy nawierzchni przewidziano wymianę warstwy ścieralnej wraz z wymianą podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. 
  4. Odwodnienie: odwodnienie nawierzchni projektuje się uzyskać poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz chodników. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane wpusty kanalizacji deszczowej. Inwestycja przewiduje także  wymianę istniejących studni ściekowych wraz z przyłączami na nowe.

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

flaga Polski oraz godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, flaga Rzeczypospolitej Polskiej i godło Rzeczypospolitej Polskiej
Skip to content