Formacje Obrony Cywilnej

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych.

Oddziały i samodzielne pododdziały ratownictwa ogólnego są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach i rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność.

Oddziały i samodzielne pododdziały do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do wsparcia akcji ratunkowej prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego. Mogą również wykonywać zadania ratownicze samodzielnie.

Do służby w obronie cywilnej przeznacza komendant formacji obrony cywilnej, a na stanowisko komendanta formacji – pracodawca. Przeznaczenie do służby w obronie cywilnej następuje w drodze nadania przydziału organizacyjno – mobilizacyjnego, do służby
w określonej formacji obrony cywilnej.

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:

 • żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
 • mężczyźni niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia,
 •  kobiety począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia.

Osoby przeznaczone do służby w obronie cywilnej obowiązane są zgłaszać się do służby
w terminie i miejscu określonym w karcie przydziału do służby w formacjach obrony cywilnej albo w wezwaniu komendanta oddziału. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są zobowiązane do wykonywania poleceń przełożonych w sprawach związanych
z pełnieniem tej służby i wykonywaniem zadań obrony cywilnej.

Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są szkolone w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zadań obrony cywilnej.

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają:

 • osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami obłożnie chorymi, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, osobami, zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoby te wspólne z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

Zadania formacji obrony cywilnej :

 • służba ostrzegawcza,
 • ewakuacja,
 • przygotowanie i organizowanie schronów,
 • obsługa środków zaciemnienia,
 • ratownictwo,
 • służby medyczne,
 • walka z pożarami,
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne,
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia,
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 • doraźne grzebanie zmarłych,
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania,
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.
Skip to content