Nowy projekt unijny dla dzieci i młodzieży z Zawidowa oraz Bernstadt

W miniony poniedziałek (13.09.2021) oficjalnie rozpoczął się nowy projekt unijny, dedykowany dzieciom i młodzieży z Zawidowa oraz Bernstadt auf dem Eigen. Projekt zainaugurowały wspólne warsztaty witrażu, w trakcie których powstały bajecznie kolorowe rozety witrażowe. Zobaczcie, o jaki projekt chodzi i jak poprzez zabawę można popularyzować kulturę i historię dwóch zaprzyjaźnionych miast. 

Warsztaty witrażu zainaugurowały nowy projekt unijny pn. „Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”, na który gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. 

Magia i fantastyka pomogą zdobyć wiedzę

W ramach projektu gmina wydrukowała książeczki z baśniami. To baśnie jako najstarsze teksty kultury umożliwią młodemu pokoleniu zdobycie wiedzy historycznej na temat miejsc, w których żyją. 

Fabuła baśni nawiązuje do konkretnych faktów z przeszłości Zawidowa oraz Bernstadt, opowiada o znanych miejscach, obiektach i postaciach, ale zgodnie z konwencją gatunku historia przeplata się z magią i fantastyką. Baśnie mają w sposób łatwy i atrakcyjny przybliżyć dzieciom fragmenty wiedzy o obu zaprzyjaźnionych gminach. Tu nauka ma być zabawą i przyjemnością, a także subtelną lekcją o lokalnej tożsamości. 

Po świecie baśni oprowadzą dzieci skrzaty leśne, anioł z zawidowskiego herbu i myszka strażacka z Bernstadt. Zawidowski Anioł zaistnieje w dziecięcej wyobraźni jako mędrzec z długą, siwą brodą i znakomitą pamięcią. To on bowiem, będzie tłumaczył dzieciom skąd się wzięły perły w Kocim Potoku i jabłonie w lesie za miastem, dzięki niemu dzieci poznają szewca Jakuba z Zawidowa, który był nadzwyczajnie mądrym człowiekiem i dowiedzą się, co „mówią” dzwony z wieży kościoła ewangelickiego. Każda z baśni będzie dodatkowo ilustrowane wyobraźnią profesjonalnego rysownika.

Promocja baśniowego projektu

Baśniowym opowieściom towarzyszyć będzie także promocja m.in. konkurs literackiwarsztaty witrażu, międzynarodowy dzień baśni, oraz gra terenowa (geocaching) – zabawa będzie polegała na poszukiwaniu skarbów za pomocą nowoczesnej komunikacji tj. odbiornika GPS.

Warsztaty witrażu

Tak jak już wspomnieliśmy na wstępie, projekt rozpoczęły warsztaty witrażu, w których uczestniczyli uczniowie ze SP w Zawidowie oraz ich rówieśnicy ze Szkoły im. Klausa Riedla w Bernstadt. Warsztaty poprowadziła pani Beata Chlebowska, która projektuje i wykonuje witraże, zajmuje się także ich renowacją i rekonstrukcją.

W trakcie warsztatów uczniowie tworzyli bajecznie kolorowe rozety, malowane światłem, ale wykonane ze szkła. Własnoręcznie wykonane prace uczniowie zabrali do domu. – Może któregoś z nich ta efektowana technika zauroczy na dłużej? – zastanawiała się B. Chlebowska. – Bo wcale nie trzeba być wielkim artystą, żeby stworzyć małe dzieło sztuki – podkreślała prowadząca zajęcia. 

W poszukiwaniu skarbów

Kolejne spotkanie dzieci i młodzieży odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 20 września br. Tym razem wezmą oni udział w grze terenowej (geocaching). Zabawa będzie polegała na poszukiwaniu skarbów za pomocą nowoczesnej komunikacji tj. odbiornika GPS. Zawidowskie skrytki czekają już na swoich odkrywców. A znajdzie je ten, kto pozna baśnie…


Ein neues EU-Projekt für Kinder und Jugendliche aus Zawidów und Bernstadt

Am vergangenen Montag (13.09.2021) wurde ein neues EU-Projekt offiziell gestartet, das sich Kindern und Jugendlichen aus Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen widmet. Eingeweiht wurde das Projekt durch gemeinsame Glasmalerei-Workshops, bei denen farbenprächtige Glasmalerei-Rosetten entstanden. Sehen Sie, worum es bei dem Projekt geht und wie man spielerisch die Kultur und Geschichte zweier befreundeter Städte kennenlernen kann. 

Die Glasmalerei-Workshops haben ein neues EU-Projekt eröffnet, unter dem Namen „Begegnungen mit der Märchengeschichte der beiden Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”, für das die Gemeinde Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 erhalten hat. 

Magie und Fantasie werden dabei helfen, Wissen zu erlangen

Im Rahmen des Projekts hat die Gemeinde Märchenbücher ausgedruckt. Märchen ermöglichen, als älteste Kulturtexte, der jungen Generation historisches Wissen über die Orte zu erlangen, an denen sie leben. 

Die Handlung der Märchen bezieht sich auf spezifische Fakten aus der Vergangenheit von Zawidów und Bernstadt, erzählt von bekannten Orten, Objekten und Charakteren, die Geschichte ist aber auch, gemäß der Konvention dieses Genres, mit Magie und Fantasie verwoben. Die Märchen sollen Kindern auf einfache und attraktive Weise Wissensfragmente über die beiden befreundeten Gemeinden näherbringen. Hier soll das Lernen Spaß machen und angenehm sein, sowie eine subtile Lektion über die lokale Identität sein. 

Rund um die Welt der Märchen werden Kinder von Waldelfen, dem Engel aus dem Zawidów-Wappen und der Feuerwehrmaus aus Bernstadt angeleitet. Der Engel von Zawidów erscheint in der Phantasie der Kinder als ein Weiser mit langem, grauem Bart und ausgezeichnetem Gedächtnis. Er ist derjenige, der den Kindern erklären wird, woher die Perlen im Koci Potok (dt. Katzbach) und die Apfelbäume im Wald außerhalb der Stadt stammen, dank ihm lernen die Kinder den Schuster Jakub aus Zawidów kennen, der ein außergewöhnlich weiser Mann war und sie erfahren, was die Glocken vom Turm der evangelischen Kirche „sagen”. Jedes der Märchen wird zusätzlich mit der Vorstellungskraft eines professionellen Zeichners illustriert.

Förderung des Märchenprojekts

Die Märchen werden auch von der Förderung begleitet, u. a. Literaturwettbewerb, Glasmalerei-Workshops, internationaler Märchentag und Geländespiel (Geocaching) – das Spiel wird darauf beruhen, mit moderner Kommunikation, d. h. einem GPS-Empfänger, nach Schätzen zu suchen.

Glasmalerei-Workshops

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, begann das Projekt mit Glasmalerei-Workshops, an denen Schüler der Grundschule in Zawidów und ihre gleichaltrigen Kollegen aus der Klaus-Riedel-Schule in Bernstadt teilnahmen. Der Workshop wurde von Frau Beata Chlebowska geleitet, die Glasmalereien entwirft und herstellt und sich auch mit deren Renovierung und Rekonstruktion befasst.

Während der Workshops schufen die Schüler märchenhaft bunte Rosetten, mit Licht gemalt, aber aus Glas hergestellt. Die Schüler nahmen ihre eigenen Werke mit nach Hause. – Vielleicht wird einer von ihnen noch länger von dieser effektiven Technik verzaubert sein? – fragte sich B. Chlebowska. – Weil man kein großer Künstler sein muss, um ein kleines Kunstwerk zu schaffen – betonte die Leiterin dieser Workshops. 

Auf der Suche nach Schätzen

Das nächste Kinder- und Jugendtreffen findet am kommenden Montag statt, d. h. am 20. September dieses Jahres. Diesmal werden sie an einem Geländespiel (Geocaching) teilnehmen. Das Spiel wird eine Schatzsuche mit moderner Kommunikation sein, d. h. mit einem GPS-Empfänger. Die Verstecke in Zawidów warten bereits auf ihre Entdecker. Und wer die Märchen kennt, wird sie auch finden …

Logo Euroregionu Nysa
Informacja o instytucjach dofinasowujących projekt

Projekt pn. „Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022. 

Das Projekt unter dem Titel „Begegnungen mit der Märchengeschichte der beiden Partnerstädte Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen”, wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Skip to content