15-lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen

Logo programu dofinansowującego
Logo programu dofinansowującego

INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NR ERN-PL-19.11.29-817

1. Tytuł projektu / Projekttitel

15-lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen

15 Jahre Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen

2. Program/ Programm

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Kooperationsprogramm INTERREG Polen – Sachsen 2014 – 2020

3. Finansowanie / Finanzierung

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

4. Beneficjent/ Begünstigte

Gmina Miejska Zawidów
http://www.zawidow.eu

5. Partner projektu/ Projektpartner

Stadtverwaltung Bernstadt a. d. Eigen
https://www.bernstadt.info

6. Opis projektu/ Projektbeschreibung

Projekt zakłada organizację (sierpień – wrzesień 2021 r.) dwudniowej imprezy z okazji 15-lecia współpracy Zawidowa i Bernstadt a.d.Eigen. W sobotę zorganizowany zostanie mecz drużyn polskich
i niemieckich Oldbojów i drużyn OSP w piłce nożnej (stadion miejski,60 osób, 30 zawodników z każdej z gmin), uroczyste otwarcie obchodów (park miejski), a także wspólna biesiada i dyskoteka, która zakończy się w niedzielę – następnego dnia. Nie zabraknie licznych atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z obu państw. Zaplanowano występy zespołów muzycznych dla wszystkich grup wiekowych, pokazy wiosek tematycznych, dmuchane place zabaw i wystawiennicze stanowiska miasta Zawidów i Bernstadt. W niedzielę odbędą się występy lokalnych wykonawców z obu miast. Zainteresowani uczestnicy dwudniowej imprezy otrzymają gadżety reklamowe upamiętniające wspólny jubileusz, takie jak: długopisy, smycze, balony, breloki, torby reklamowe, kubki. Szacuje się, że przez cały weekend w zabawie weźmie udział przynajmniej 300 osób z obu gmin. Liczba osób planowana jest na podstawie dotychczasowych imprez o podobnym formacie, organizowanych
w mieście Zawidów. Zaproszeni zostaną włodarze gmin ościennych miast partnerskich, władze powiatowe, władze administracji rządowej z gminy Zawidów, goście z gmin czeskich, przedstawiciele jednostek podległych obu gminom. Na potrzeby dwudniowej imprezy wynajęta zostanie scena wraz
z nagłośnieniem i oświetleniem, zabezpieczone zostaną sanitariaty dla wszystkich uczestników imprezy. Balony posłużą również do dekoracji parku miejskiego, gdzie odbywać się będą uroczystości. Do promocji projektu posłużą specjalnie przygotowane rollup’y i personalizowany namiot reklamowy, w którym prezentowane będą foldery reklamowe przygotowane przez gminy oraz gadżety  promocyjne, a także wspólne biesiadowanie uczestników. W uroczystościach udział wezmą wszystkie jednostki edukacyjne z obu gmin, jednostki ochotniczej straży pożarnej, a mieszkańcy z obu gmin i gmin sąsiednich, w tym czeskiej gminy Habartice i Cernousy znajdą informacje na przygotowanych plakatach. Wszystkie imprezy będą miały formułę otwartą. Imprezom towarzyszyć będzie chodząca maskotka anioła, którą gmina Zawidów planuje zakupić w ramach innego projektu. Dodatkową atrakcją bogatego programu podczas imprezy promowana będzie również terenowa gra dla poszukiwaczy skarbów Geocaching, która udostępniona zostanie dla wszystkich użytkowników, przez co zachowana zostanie trwałość innego wspólnego projektu gmin, finansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia. Symbolem współpracy polsko-niemieckiej będzie zakup 15 sadzonek na 15-lecie współpracy gmin, które posadzone zostaną w każdej gminie. Dodatkowo zamieszczona będzie pamiątkowa tabliczka przy nowopowstałych terenach zielonych. Miejsce spotkań zostanie odpowiednio oznakowane, a za wskaźnik produktu przyjęto 1 imprezę rekreacyjną.
Do rozliczenia projektu przedstawiony zostanie wykaz zaproszonych osób, które wezmą udział
w poszczególnych działaniach.

Das Projekt umfasst die Organisation (August – September 2020) einer zweitägigen Veranstaltung zum 15. Jahrestag der Zusammenarbeit zwischen Zawidów und Bernstadt a.d.Eigen.  Am Samstag wird  ein Spiel der polnischen und deutschen Oldboy-Mannschaften und der Fußballmannschaften der Freiwilligen Feuerwehren organisiert (Stadtstadion, 60 Personen, je 30 Spieler aus den Gemeinden) Eröffnung der Feierlichkeiten (Stadtpark) sowie gemeinsames Fest und eine Disco, die am Sonntag endet – am nächsten Tag. Es wird viele Attraktionen für Kinder und Jugendliche sowie für ältere Menschen aus beiden Ländern geben. Geplant sind Aufführungen von Musikbands aller Altersgruppen, thematische Dorfvorführungen, aufblasbare Spielplätze und Ausstellungsstände der Städte Zawidów und Bernstadt. Am Sonntag treten lokale Künstler aus beiden Städten auf. Interessierte Teilnehmer der zweitägigen Veranstaltung erhalten Werbeartikel zum Jubiläum wie Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Luftballons, Schlüsselanhänger, Werbetaschen, Tassen. Es wird geschätzt, dass am Wochenende mindestens 300 Personen aus beiden Gemeinden an den Spielen teilnehmen werden. Die Anzahl der Personen ist auf der Grundlage früherer Veranstaltungen eines ähnlichen Formats geplant, die in der Stadt Zawidów organisiert wurden. Eingeladen sind die Vorstände der Nachbargemeinden der Partnerstädte, Kreisbehörden, Regierungsbehörden der Gemeinde Zawidów, Gäste der tschechischen Gemeinden, Vertreter von beiden Gemeinden untergeordneten Einheiten. Für die dreitägige Veranstaltung wird eine Bühne mit Ton und Licht angemietet, die sanitären Einrichtungen für alle Teilnehmer der Veranstaltung sind gesichert. Mit den Luftballons wird auch der Stadtpark geschmückt, in dem Feierlichkeiten stattfinden. Speziell vorbereitete Rollups und ein personalisiertes Werbezelt fördern das Projekt, in dem von Kommunen erstellte Werbemappen und Werbegadgets sowie ein gemeinsames Fest der Teilnehmer präsentiert werden. Alle Bildungseinheiten beider Gemeinden, die Freiwillige Feuerwehr, werden an den Feierlichkeiten teilnehmen, und Einwohner beider Gemeinden und der Nachbargemeinden, einschließlich der tschechischen Gemeinden Habartice und Černousy, finden Informationen auf vorbereiteten Plakaten. Alle Veranstaltungen haben eine offene Formel. Die Veranstaltungen werden von einem gehenden Maskottchen in Form eines Engels begleitet, das die Gemeinde Zawidów im Rahmen eines anderen Projekts kaufen möchte. Eine zusätzliche Attraktion des reichhaltigen Programms während der Veranstaltung wird auch das Outdoor-Spiel für Schatzsucher Geocaching sein, das allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird, wodurch die Nachhaltigkeit eines weiteren Gemeinschaftsprojekts der Kommunen, das aus dem Kleinprojektfonds INTERREG Polen-Sachsen finanziert wird, erhalten bleibt. Das Symbol der deutschpolnischen Zusammenarbeit ist der Ankauf von 15 Setzlingen zum 15. Jahrestag der kommunalen Zusammenarbeit, die in jeder Gemeinde gepflanzt werden. Zusätzlich wird neben den neu geschaffenen Grünflächen eine Gedenktafel angebracht. Der Treffpunkt wird entsprechend gekennzeichnet, und 1 Freizeitereignis  wird als Produktindikator verwendet. Zur Abwicklung des Projekts wird eine Liste der eingeladenen Personen vorgelegt, die an bestimmten Aktivitäten teilnehmen werden.


7. Cel projektu (rezultat) / Projektziel (Resultat)

Intensyfikacja współpracy gmin poprzez wspólną zabawę, podsumowanie wspólnych przedsięwzięć, wspólna promocja miast przygranicznych.

Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit durch gemeinsames Spielen, Zusammenfassung

von Joint Ventures, gemeinsame Förderung von Grenzstädten.

8. Wskaźniki/ Indikatoren

Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach realizowanych w ramach projektu/ Anzahl der Personen, die an den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen des Kleinprojektes teilnehmen – 300 (200 PL, 100 SN)

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów/ Anzahl der veranstalteten Treffen, Konferenzen, Seminare – 1


9. Czas trwania projektu/ Laufzeit des Projektes
01.06.2021 – 31.10.2021 


10. Wydatki projektowe/ Projektausgaben

Łączne wydatki/ Gesamtausgaben (100 %) – 22.758,44 EUR
Kwota środków z EFRR/ Beantragte EFRE-Mittel (85 %) – 19.344,67 EUR
Środki z budżetu państwa/ Staatliche Mittel (5 %) – 1.137,92 EUR 
Środki własne/ Eigenmittel (10 %) – 2.275,85 EUR

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

Das Projekt wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Skip to content