Tak bawiliśmy się na jubileuszu miast partnerskich!

Za nami duża impreza plenerowa, która odbyła się w miniony weekend (28-29.08) w Parku im. Jakuba Boehme w Zawidowie. Zawidowianie oraz mieszkańcy zaprzyjaźnionego Bernstadt wspólnie świętowali 15-lecie współpracy polsko-niemieckiej. 

W tym roku mija dokładnie 15 lat odkąd Zawidów i niemieckie Bernstadt oficjalnie stały się partnerami. Ta ważna rocznica uczczona została dwudniową imprezą, która odbyła się w miniony weekend w Parku Miejskim. Z mieszkańcami Zawidowa świętowała także delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Bernstadt auf dem Eigen.

W sobotnie popołudnie imprezę otworzyli przedstawiciele obu samorządów, Zawidowa i Bernstadt. W przemówieniach włodarze podsumowali minione lata, mówili o wspólnych projektach, wymianie międzyszkolnej, współpracy ochotniczych straży pożarnych, przedsięwzięciach edukacyjnych i dużym wspólnym projekcie unijnym, który zaowocował tym, że w Zawidowie powstała nowoczesna sala sportowa z edukacyjnym łącznikiem, natomiast Bernstadt zmodernizowało swój budynku oświatowy.

Gwiazda herrnhucka

Aby nasza współpraca nadal upływała w przyjaznej atmosferze i świeciła przykładem wręczam Panu i mieszkańcom Zawidowa symboliczną, biało-czerwoną gwiazdę. W Niemczech świecąca gwiazda herrnhucka jest praktycznie wszędzie, to nasz najważniejszy element dekoracyjny, ozdabiamy nią domy, mieszkania, ulice i place. Na pamiątkę tej współpracy dzielimy się zatem z Wami elementem naszej kultury – mówił Burmistrz Bernstadt, Markus Weise.

15 drzew na 15 lat współpracy

Symboliczny prezent dla gości z Niemiec przygotował także Burmistrz Robert Łężny, który zakupił w ramach projektu 30 ozdobnych katalp, po 15 dla każdej z gmin. Mają być one żywym i widocznym przykładem współpracy, która trwa i się rozwija. 

Polsko niemieckie rozgrywki futbolowe

W ramach jubileuszu drużyny z obu miast rozegrały mecze towarzyskie na stadionie miejskim. Swoje 40 minut na murawie mieli strażacy i oldboje, i jak nigdy w sporcie – nie liczył się wynik, a dobra zabawa. Po zakończonych rozgrywkach każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar i upominki. 

Park Miejski – miejscem rodzinnej zabawy 

W czasie, gdy na stadionie miejskim strażacy i oldboje grali w piłkę nożną, Park Miejski oferował swój wachlarz atrakcji. Tutaj odbyła się m.in. rodzinna gra miejska z harcerzami, zabawy z ochotniczymi strażami pożarnymi, konkursy miejskie z nagrodami, akademia rowerowa i 45 minutowe widowisko rowerowe łączące w sobie ogromne emocje, rozrywkę oraz edukację w jednym. Cały pokaz przeprowadzony był w humorystyczny sposób i na bieżąco komentowany przez Jonasza Pakulskiego, uczestnika X edycji programu Mam Talent. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, dzieci bawiły się na dmuchanych placach zabaw, karuzelach, trampolinach bungee, najmłodsi mogli także kupić pamiątkowe zabawki, które oferowały piknikowe kramiki. 

Dyskoteka pod gwiazdami

Sobotni wieczór to wyczekana dyskoteka pod gwiazdami. Do wspólnej zabawy pod chmurką zaprosili mieszkańców didżeje: Maciej Myczkowski z Zawidowa oraz Adam Domino z Gryfowa Śląskiego. Muzyka, profesjonalne oświetlenie sceny i przyjazny klimat imprezy sprawiły, że mieszkańcy pozostali na parkiecie do godziny 4 nad ranem. 

Muzyczna niedziela w parku miejskim

W ostatnim dniu jubileuszu królowała muzyka. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół ludowy Jarzębina. Po rodzimych śpiewaczkach mikrofon przejęli wychowankowie ze Studia Piosenki Magdaleny Januszkiewicz-Buras. Zdolna młodzież zaśpiewała znane topowe utwory. Nie da się ukryć, że nauka nie idzie w las, albowiem trzynastu młodych artystów słuchało się z dużą przyjemnością. Zaraz po nich na scenie pojawiła się ich trenerka – Magdalena Januszkiewicz-Buras, doświadczona wokalistka, laureatka programu „Szansa na sukces” oraz festiwali krajowych i międzynarodowych. Magdalena, podobnie jak jej wychowankowie, zaśpiewała popularne przeboje, które znamy ze stacji radiowych, ale nie zabrakło też kultowych utworów np. z repertuary Grażyny Łobaszewskiej. Po zawidowiance na scenie powitaliśmy duetu gitarowy Black & Blonde, który wykonał własne aranżacje znanych polskich i zagranicznych piosenek. Pięknie zabrzmiała gitara, podobnie zresztą jak wielowymiarowy głos wokalistki. 

Piękne niedziele popołudnie przyciągnęło do parku mnóstwo mieszkańców, dzieci ponowie mogły pobawić się na dmuchanych placach zabaw i wziąć udział w zabawach, które przygotowali dla nich animatorzy.

Dwudniową imprezę poprowadził doświadczony konferansjer Stanisław Tokarczyk, który wniósł do tej imprezy humor i pozytywną energię, która sprzyjała integracji i zabawie. 

Jubileusz miast partnerskich zakończył się o godzinie 19.00. 

Nad bezpieczeństwem uczestników dwudniowej imprezy czuwała firma ochroniarska „Impel” z Legnicy, a pomoc przedmedyczną zapewniła firma „Iza-Med” ze Zgorzelca.

Burmistrz Miasta Zawidów dziękuje wszystkim, którzy sprawili, że organizacja 15-lecia miast partnerskich przebiegła sprawnie i profesjonalnie. 

Dziękuję miastu Bernstadt auf dem Eigen za udzielone wsparcie i pełną zaangażowania pracę przy projekcie, dziękuję Ośrodkowi Kultury w Zawidowie, harcerzom, strażakom, artystom, usługodawcom, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i wszystkim tym, którzy sprawili że ta impreza okazała się udanym przedsięwzięciem, na miarę prawdziwego jubileuszu. 

Słowa gorącego podziękowania kieruję także do Euroregionu Nysa, za pośrednictwem którego mogliśmy zorganizować ten jubileusz.

Projekt „15-lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022.

So hatten wir Spaß beim Jubiläum unserer Partnerstädte

Hinter uns liegt eine große Outdoor-Veranstaltung, die letztes Wochenende (28.-29.08.) im Jakob-Böhme-Park in Zawidów stattfand. Die Einwohner von Zawidów und die Einwohner des befreundeten Bernstadt feierten den 15. Jahrestag der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. 

In diesem Jahr ist es genau 15 Jahre her, dass Zawidów und das deutsche Bernstadt offiziell Partner wurden. Dieses wichtige Jubiläum wurde mit einer zweitägigen Veranstaltung gefeiert, die am vergangenen Wochenende im Stadtpark stattfand. Auch die Delegation aus der befreundeten Stadt Bernstadt auf dem Eigen feierte gemeinsam mit den Einwohnern von Zawidów.

Am Samstagnachmittag wurde die Veranstaltung von Vertretern der beiden Kommunalverwaltungen Zawidów und Bernstadt eröffnet. In ihren Reden fassten die Stadtverwalter die vergangenen Jahre zusammen, sprachen über gemeinsame Projekte, den schulübergreifenden Austausch, die Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren, Bildungsprojekte und ein großes gemeinsames EU-Projekt, das in Zawidów eine moderne Sporthalle mit Bildungsanschluss hervorgebracht hat, während Bernstadt sein Bildungsgebäude modernisiert hat.

Herrnhuter Stern

Damit unsere Zusammenarbeit in einer freundschaftlichen Atmosphäre verläuft und mit gutem Beispiel vorangeht, überreiche ich Ihnen und den Einwohnern von Zawidów einen symbolischen weiß-roten Stern. In Deutschland ist der leuchtende Herrnhuter Stern praktisch überall zu sehen, er ist unser wichtigstes Dekorationselement, wir schmücken damit Häuser, Wohnungen, Straßen und Plätze. Deshalb teilen wir als Erinnerung an diese Zusammenarbeit ein Element unserer Kultur mit Euch – so Bernstadts Bürgermeister Markus Weise.

15 Bäume für 15 Jahre Zusammenarbeit

Ein symbolisches Geschenk für die Gäste aus Deutschland wurde auch vom Bürgermeister Robert Łężny vorbereitet, der im Rahmen des Projekts 30 dekorative Trompetenbäume kaufte,  jeweils 15 für jede Gemeinde. Sie sollen ein lebendiges und sichtbares Beispiel für die Zusammenarbeit sein, die andauert und sich weiterentwickelt.

Deutsch-Polnische Fußballspiele

Im Rahmen des Jubiläums spielten Mannschaften beider Städte im Stadtstadion Freundschaftsspiele. Feuerwehrleute und Senioren hatten ihre 40 Minuten auf dem Platz, und wie noch nie im Sport kam es nicht auf das Ergebnis an, sondern auf den Spaß. Nach den Spielen erhielt jedes Team einen Erinnerungspokal und Geschenke.

Stadtpark – ein Ort für Familienspaß

Während die Feuerwehrleute und Senioren im Stadtstadion Fußball spielten, bot der Stadtpark seine eigene Palette an Attraktionen. Hier wurden unter anderem ein Familien-Stadtspiel mit Pfadfindern, Spiele mit Freiwilligen Feuerwehren, Stadtwettbewerbe mit Preisen, eine Fahrradakademie und eine 45-minütige Fahrradshow geboten, die große Emotionen, Unterhaltung und Bildung in einem vereinte. Die gesamte Show wurde humorvoll 

umgesetzt und von Jonasz Pakulski, Teilnehmer der 10. Ausgabe des Supertalent-Programms, kommentiert. Auch für die Jüngsten gab es Attraktionen, Kinder spielten auf aufblasbaren Spielplätzen, Karussells, Bungee-Trampolinen, die Jüngsten konnten auch Souvenir-Spielzeug kaufen, das an Picknickständen angeboten wurde.

Disco unter den Sternen

Der Samstagabend ist die lang ersehnte Disco unter den Sternen. Die DJs: Maciej Myczkowski aus Zawidów und Adam Domino aus Gryfów Śląski luden die Bewohner ein, gemeinsam unter freiem Himmel zu feiern. Musik, professionelle Bühnenbeleuchtung und die freundliche Atmosphäre der Veranstaltung sorgten dafür, dass die Bewohner bis 4 Uhr morgens auf der Tanzfläche blieben.

Musikalischer Sonntag im Stadtpark

Musik beherrschte den letzten Tag des Jubiläums. Die Folkband Jarzębina war die erste, die auf der Bühne auftrat. Nach den einheimischen Sängerinnen wurde das Mikrofon von Studenten des Gesangsstudios von Magdalena Januszkiewicz-Buras übernommen. Begabte Jugendliche sangen berühmte Top-Songs. Es ist nicht zu leugnen, dass die Ausbildung nicht umsonst war, denn dreizehn jungen Künstlern konnte man mit Freude lauschen. Unmittelbar nach ihnen erschien ihre Trainerin auf der Bühne – Magdalena Januszkiewicz-Buras, eine erfahrene Sängerin, Gewinnerin des Programms „Szansa na sukces” und nationaler und internationaler Festivals. Magdalena sang ebenso wie ihre Schüler populäre Hits, die wir aus Radiosendern kennen, aber es gab auch ikonische Lieder, z. B. aus dem Repertoire von Grażyna Łobaszewska. Nach der Show begrüßten wir das Gitarrenduo Black & Blonde, die ihre eigenen Arrangements berühmter polnischer und ausländischer Lieder aufführten. Die Gitarre klang wunderschön, genau wie die mehrdimensionale Stimme der Sängerin. 

Der schöne Sonntagnachmittag lockte viele Anwohner in den Park, die Kinder konnten wieder auf den aufblasbaren Spielplätzen spielen und an den von den Animateuren für sie vorbereiteten Spielen teilnehmen.

Die zweitägige Veranstaltung wurde von einem erfahrenen Moderator, Stanisław Tokarczyk, moderiert, der Humor und positive Energie in die Veranstaltung einbrachte, die Integration und Spaß förderte.

Das Jubiläum der Partnerstädte endete um 19.00 Uhr. 

Die Sicherheitsfirma „Impel” aus Legnica überwachte die Sicherheit der Teilnehmer der zweitägigen Veranstaltung und die Erste-Hilfe-Betreuung wurde von der Firma „Iza-Med” aus Zgorzelec geleistet.

Der Bürgermeister der Stadt Zawidów bedankt sich bei allen, die die Veranstaltung des 15-jährigen Jubiläums der Partnerstädte reibungslos und professionell gestaltet haben. 

Ich danke der Stadt Bernstadt auf dem Eigen für die geleistete Unterstützung und das volle Engagement für die Arbeit am Projekt, ich danke dem Kulturzentrum in Zawidów, Pfadfindern, Feuerwehrleuten, Künstlern, Dienstleistern, kommunalen Dienstleistungsunternehmen und allen, die dieses Event zu einem gelungenen und wahrhaftigen Jubiläum gemacht haben.

Ich möchte mich auch von ganzem Herzen bei der Euroregion Neiße bedanken, dank deren Vermittlung wir dieses Jubiläum organisieren konnten.

Das Projekt „15-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten Zawidów und Bernstadt auf dem Eigen“ wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 kofinanziert.

Logo Euroregionu Nysa
Logo instytucji finansujących

Skip to content