„Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie”

Cele projektu:

Przebudowa ulicy poprawi dostępność mieszkańców do lokalnych ośrodków gospodarczych, handlowych, zakładów pracy oraz szkół, przedszkola, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych. To jedyna droga prowadząca do kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków. Realizacja projektu pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przemieszczane się kierowców, rowerzystów i pieszych poza obszar swojego zamieszkania, usprawni powiązania lokalne i regionalne dróg w układzie wszystkich gałęzi transportu. Droga prowadzi do najważniejszego węzła komunikacyjnego w mieście, ulicy Zgorzeleckiej, która jest drogą wojewódzką 355 a zarazem – główną trasą – zamierzającą w kierunku Jeleniej Góry, Zgorzelca, Bogatyni, okolicznych wsi, a przede wszystkim do Republiki Czeskiej. Plac Zwycięstwa łączy się z ul. Niepodległości prowadzącą również do granicy polsko-czeskiej. W obrębie ulicy zlokalizowane są mikroprzedsiębiorstwa, dla których płynność transportowa jest jednym z kluczowych warunków funkcjonowania biznesu (budynek Urzędu Miejskiego, kościół katolicki, sklepy spożywcze, punkty gastronomiczne i usługowe, zabytkowa wieża kościoła ewangelickiego wraz z nekropolią), a więc modernizacja nawierzchni drogi zmniejszy koszt eksploatacji pojazdów jak również skróci czas podróży. Jest to jedna z dróg dojazdowych do sąsiedniej gminy wiejskiej Sulików, a dalej do dróg prowadzących do miejscowości wiejskich w kierunku Lubania i Gryfowa, Jeleniej Góry. Jest łącznikiem osób zamieszkujących ww. obszary z obiektami użyteczności publicznej, sakralnej, rekreacyjno – sportowo – edukacyjnej oraz punktów handlowo – usługowych. Jej przebudowa poprawiłby dostępność komunikacyjną nie tylko do głównych dróg w mieście, ale i do instytucji publicznych. Planowana inwestycja wpisuje się w założenia polityki spójności UE m.in. w zakresie zmniejszenia dysproporcji między regionami i przeciwdziałaniu zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, priorytety osi 5 – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 (realizacja przedsięwzięć z zakresu budowy i przebudowy dróg publicznych prowadzących do przejść granicznych), drugim celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie zrównoważonego transportu i poprawy dostępności transportowej oraz lokalnymi strategiami (gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi) w zakresie dogodnej dostępności komunikacyjnej.

Planowane efekty:

Długość przebudowywanej ulicy – 316,00m, szerokość jezdni – 5,00 m, chodniki – szerokość – 2,0 m (225 m chodnik lewa strona, 205 strona prawa, usytuowany przy jezdni), zatoka autobusowa – 1 szt, przebudowa skrzyżowań – 4 szt. W ramach przebudowy nawierzchni przewidziano wymianę warstwy ścieralnej wraz z wymianą podbudowy. Nawierzchnia: jezdnie: warstwa ścieralna AC11S, warstwa wiążąca – wyrównawcza – AC16W, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa. Chodniki i ciągi piesze: kostka brukowa granitowa górna warstwa cięta płomieniowana, podsypka cementowo-piaskowa [1:4], podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie. Zatoka autobusowa: kostka brukowa granitowa 9/11 surowołupana, podsypka cementowo-piaskowa [1:4], podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, przekrój przez plac z kostki brukowej bazaltowej z rozbiórki jezdni i składowiska Inwestora, podsypka cementowo-piaskowa [1:4], podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa. Odwodnienie nawierzchni poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz chodników. Wody opadowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane wpusty kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje wymianę istniejących studni ściekowych wraz z przyłączami na nowe, wykonanie studni ściekowych z elementów betonowych Ø1200, przyłącza z rur Ø160 z tworzywa sztucznego. Oznakowanie pionowe i poziome.

Zmodernizowana droga gminna i chodniki służyć będą zarówno mieszkańcom przedsiębiorcom, jak i turystom. Stanowić będą połączenie komunikacyjne z budynkami mieszkalnymi, infrastrukturą publiczną, zakładami pracy, placówkami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na terenie Zawidowa. Modernizacja ciągów komunikacyjnych wpłynie na poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Zlikwidowane zostaną zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego oraz ulegną poprawie warunki zamieszkania okolicznych kamienic. Niniejszy projekt obejmuje obszary, które wymagają odnowy przestrzennej, przywrócenia zachwianych powiązań społecznych oraz poprawy standardów życia. Odnosi się on do zmian przestrzennych, technicznych i społecznych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie określonego obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji lub stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Inwestycja obejmować będzie mi.in. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie odwodnienia, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni ulicy oraz chodników, wykonanie zatoki postojowej, regulacja studzienek, oznakowania. Zadanie oprócz wskazanych prac budowlanych, nakierowana jest na podniesienie jakości życia mieszkańców i funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości, wzrost ich poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie im możliwości działania i stałego rozwoju.

Baner z informacją o projekcie przebudowy ulicy Zwycięstwa w Zawidowie
Skip to content