Dostępny artykuł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

  • dla gruntów – powierzchnia,
  • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
  • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona zgodnie z przepisami o podatkach  dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek podatkowych ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości naliczany jest dla osób fizycznych w drodze decyzji.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatku od nieruchomości, obowiązuje od 1.01.2016r.)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku oraz opłacają podatek w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach a w szczególności: ewidencji działalności gospodarczej, aktów notarialnych, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajowej Ewidencji Podatników.

Skip to content