Dofinansują turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

PCPR w Zgorzelcu informuje, że w 2021 r. przyznawane będą dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie

  • posiadać skierowanie na turnus rehabilitacyjny wystawione przez lekarza, pod którego opieką osoba się znajduje,
  • dokonać wyboru ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę oraz dokonać wyboru organizatora, który posiada taki wpis.

Podczas pobytu na turnusie osoba musi uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała. Osoba ubiegająca się lub korzystająca z dofinansowania do turnusu, nie może pełnić funkcji członka kadry na wybranym turnusie i nie może pełnić funkcji opiekuna innego uczestnika danego turnusu. 

Pierwszeństwo przyznawania dofinansowania

Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.  

W przypadku znacznego niedoboru środków finansowych w stosunku do istniejących potrzeb, przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Wysokość dofinansowania wynosi:
30 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności. 

– 27 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
– 25 % dla niepełnosprawnego z lekkim stopniem niepełnosprawności.
– 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania to kwota, która zmienia się, co kwartał. W przypadku przekroczenia kwot dochodu wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. 

Dokumentacja, jaką należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie:

Opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być: 

  • osoba, która nie będzie pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • w przypadku, gdy opiekun nie jest członkiem rodziny (osoba obca) jest osobą obcą, musi mieć ukończone 18 lat,
  • w przypadku, gdy opiekunem jest członek rodziny zamieszkujący wspólnie, musi mieć ukończone 16 lat.  

Opiekunem nie może być osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.  

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

Foto:https://pl.pinterest.com

Skip to content