Inwestycje miejskie. Zobacz, na co gmina otrzymała dodatkowe pieniądze

Gmina Zawidów stara się o dodatkowe pieniądze na miejskie inwestycje. Pochodzą one najczęściej z rządowych i unijnych programów dofinansowujących projekty. Na co samorząd otrzymał dodatkowe środki? Zobacz, na jakie zadanie zostały złożone wnioski i które otrzymały wsparcie finansowe. 

Od kilkunastu lat fundusze unijne i dotacje rządowe pozwalają samorządom, w tym Gminie Zawidów, pozyskać dodatkowe pieniądze na lokalne inwestycje. O ile duże miejscowości stać na konkurencyjne rozwiązania i wielomilionowe inwestycje nawet bez środków pozabudżetowych, o tyle małe miejscowości – bez udziału dodatkowych pieniędzy, borykają się z licznymi problemami. 

Sytuację tę nieco ratują fundusze unijne i środki rządowe, o które gmina Zawidów systematycznie zabiega – pisząc wnioski.

Kilka słów o pieniądzach zewnętrznych (pozabudżetowych)

Każda gmina, która chce skorzystać z funduszy unijnych lub rządowych, musi składać wnioski w ramach naborów ogłaszanych przez instytucje pośredniczące, która zajmują się także wstępną oceną złożonych wniosków. Na dotacje mogą liczyć najlepsze projekty, czyli takie, które uzyskają w toku oceny największą liczbę punktów. Pozyskiwanie funduszy przez gminy nie jest więc łatwe, ponieważ złożony wniosek musi nie tylko spełniać wszystkie warunki formalne, ale i być dopracowany w każdym szczególe – tak, aby komisja oceniająca wnioski nie miała wątpliwości, że realizacja projektu rzeczywiście przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Olbrzymie znaczenie w trakcie oceny wniosku ma także plan inwestycji i jej kosztorys. Ich rzetelne przygotowanie również decyduje o tym, czy gmina uzyska dodatkowe pieniądze, czy zwyczajnie odejdzie z niczym. 

Obecnie realizowane są następujące zadania:

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”

Konkurs grantowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Zawidów na montaż ekologicznych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania –85% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, poprzez modernizację oświetlenia publicznego na terenie Gmin zlokalizowanych w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego przy wykorzystaniu urządzeń energooszczędnych i ekologicznych, w tym Gminy Miejskiej Zawidów.

Na terenie Zawidowa zmodernizowanych zostanie 478 lamp ulicznych. Przedsięwzięcie w większości obejmuje wymianę wysięgników i opraw w celu zapewnienia zgodności z normą PN-EN 13201 oraz zapewnienie efektywności energetycznej oświetlenia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie”

Przedmiotem projektu jest montaż platformy schodowej w budynku szkoły. 

Zadania realizowane ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

„Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie”.

Zadanie obejmuje montaż podnośnika z platformą do pionowego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż nowych drzwi, umożliwiając osobom na wózkach inwalidzkich, balkonikach czy wózkom dziecięcym swobodne wejście do urzędu.

Zadania realizowane ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

„Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii”

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Zawidów – Przedszkola Publicznego (ul. Parkowa 2) i Szkoły Podstawowej (ul. Szkolna 4).  Jednym z partnerów projektu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie, które zbuduje instalacje fotowoltaiczną na dwóch budynkach użyteczności publicznej – Zakładzie Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie. 

Gmina jest obecnie na etapie podpisywania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania. 

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

„My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19.”

Celem projektu jest organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie. W ramach projektu uczniowie będą mogli wziąć udział w kółkach zainteresowań i laboratoriach rozwijających, a także zajęciach pozaszkolnych mających na celu wsparcie rozwoju ich kompetencji kluczowych. W ramach zadania zorganizowane zostaną także zajęcia rewalidacyjne w ramach indywidualizacji nauczania. Projekt przewiduje także wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców, w szczególności w związku z COVID-19.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2022. 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

„Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenach mieszkaniowo-usługowych Gminy Miejskiej Zawidów.”

Projekt zakłada przebudowę nawierzchni ulic ułatwiających dostęp do terenów, na których prowadzone są działalności usługowe oraz budowę dojazdu z drogi wojewódzkiej na tereny przemysłowe. Obecnie są to drogi gruntowe i tłuczniowe docelowo będzie to kostka lub asfalt. 

Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja projektu w ramach Programu Polski Ład.

„Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych.”

Projekt zakłada budowę 2 budynków użytkowych na potrzeby działalności gospodarczej, które funkcjonować będą w dawnej siedzibie zakładu komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz w miejscu budynku po dawnej szkole zakładowej (ul. Wierzbowa). W ramach tego zadania wybudowane zostanie także targowisko miejskie w miejscu obecnie używanego placu tłuczniowego.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 4 zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb działalności gospodarczej.

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 4 zostanie przebudowany, a teren wokół niego utwardzony. Znikną też wyeksploatowane budynki gospodarcze. Projekt ma obejmować także termomodernizację budynku, montaż windy, budowę źródła ciepła oraz instalacji grzewczych, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Budynek przy ulicy Wierzbowej czeka rozbiórka. W tym miejscu powstanie nowy obiekt produkcyjno-usługowy.

Budynek przy ulicy Wierzbowej czeka rozbiórka. W tym miejscu gmina wybuduje nowy obiekt produkcyjno – usługowy. Nowy obiekt będzie miał około 350 m2

Gmina wyłoniła firmy, które aktualnie opracowują dokumentację projektowo – kosztorysową na te zadania.

Realizacja projektu w ramach Programu Polski Ład. 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego.”

W ramach tego zadania Gmina Zawidów planuje zmodernizować budynek Przedszkola Publicznego w Zawidowie. 

Zadanie zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie. Zaplanowano takie prace termomodernizacyjne jak: modernizacja instalacji C.O. i CWU, ocieplenie ścian zewnętrznych całego budynku, ocieplenie stropodachu, wymiana okien w całym budynku wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,5 kWp.

W ramach projektu nastąpi wymiana źródła ogrzewania na powietrzną pompę ciepła. Ponadto w ramach usprawnień zaplanowano zakup schodołazu.

Budynek po termomodernizacji, front obiektu.

Aktualnie Gmina czeka na podpisanie umowy z instytucją zarządzającą programem. 

Program, z którego gmina uzyskała dofinasowanie RPO WD 2014-2020. 

„Cyfrowa gmina – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa.”

Przyznany grant ma na celu wsparcie Gminy Miejskiej Zawidów poprzez zakup niezbędnego sprzętu, warunkującego prawidłowe funkcjonowanie świadczonych usług publicznych. Dodatkowo zaplanowano udział w szkoleniach. Podniosą one kompetencje pracowników w sprawnej obsłudze programów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na funkcjonowanie jednostki poprzez sprawne, w tym krótsze załatwianie spraw obywateli.

Skip to content