MOPS w Zawidowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń społecznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Wydawanie, przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów,
  • Wprowadzanie danych do programów oraz praca w programach komputerowych,
  • Udzielanie informacji w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów,
  • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy społecznej,
  • Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów,
  • Sporządzanie list wypłat dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy społecznej,
  • Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy społecznej,
  • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku,
  • Organizowanie pracy na stanowisku pracy w sposób zapewniający sprawną i terminową obsługę interesantów oraz terminowe wykonywanie nałożonych zadań,
  • Prowadzenie innych czynności na polecenie przełożonego.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019r.w MOPS w Zawidowie w godzinach pracy Ośrodka ( poniedziałek8.00 –16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15, ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń społecznych” lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów. W przypadku przesyłania dokumentów za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Ośrodka. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Więcej o naborze na stronie BIP


Skip to content