Dotacje z programu Czyste Powietrze. Są ważne zmiany!

W programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” od czasu jego uruchomienia we wrześniu 2018 r.  podlega stałej ocenie i ewaluacji – tak, aby mógł jak najlepiej służyć głównemu celowi, czyli wspieraniu wymiany kotłów na paliwa stałe na nowocześniejsze źródła ciepła wraz z kompleksową termomodernizacją budynków mieszkalnych. Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze – dostaną je stosunkowo szybko po złożeniu wniosku o dotację.   

Program CZYSTE POWIETRZE + to nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Istotą tego programu jest to, że będzie wypłacana przedpłata, czyli uruchomienie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. 

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania tj. wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Zapytaj w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Twojej gminie:

  • Gmina Zawidów: w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Ośrodku Kultury w Zawidowie
  • Gmina Leśna: we wtorki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miejskim w Leśnej
  • Miasto Zgorzelec: w czwartki 9.00. – 17.00. w Urzędzie Miasta Zgorzelec

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

NOWE OGRZEWANIE, OCIEPLENIE DOMU – TO SIĘ OPŁACA!

  • WEŹ DOTACJĘ NA WYMIANĘ KOPCIUCHA I OCIEPLENIE DOMU!
  • ZADBAJ O DOMOWY BUDŻET I OSZCZĘDZAJ!
  • ZADBAJ O ZDROWIE!
  • ZADBAJ O ŚRODOWISKO!
Znaki programu udzielającego dotacje oraz instytucji prowadzącej punkt konsultacyjno – informacyjny w 3 gminach
Skip to content