Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego – opis projektu

Umowa nr RPDS.03.03.01-02-0054/21-00

1. Tytuł projektu 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa

dolnośląskiego

2. Numer wniosku

RPDS.03.03.01-02-0054/21

3. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Numer i nazwa Osi priorytetowej:
3 Gospodarka niskoemisyjna


Numer i nazwa Działania:
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Numer poddziałania: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne


4. Finansowanie 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

5. Okres realizacji projektu

30.04.2021 r. – 31.03.2023 r.

6. Beneficjent i Partnerzy

Projekt będzie realizowany przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa zawartego na podstawie Umowy     o partnerstwie w sprawie realizacji projektu„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego”, zawartej w dniu 6 maja 2021 r. pomiędzy 

Beneficjentem – Gminą Miejską Zgorzelec

a Partnerami:

  • Gminą Miejską Zawidów z siedzibą w Zawidowie, PI. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów,
  • Gminą Wądroże Wielkie z siedzibą w Wądrożu Wielkim 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

7. Cel projektu 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Wądroże Wielkie oraz Gminy Miejskiej Zawidów. Na realizację celu głównego, wpłynie realizacja celów szczegółowych takich jak:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  • wzrost stopnia wykorzystania OZE w regionie,
  • obniżenie poboru energii cieplnej przez modernizację elementów instalacji CO, 
  • redukcja poboru energii elektrycznej, dzięki modernizacji oświetlenia,
  • obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej.

Realizacja powyższych celów przekłada się na wymierne korzyści dla środowiska naturalnego, w tym także pozytywnie wpływa na jakoś powietrza w regionie, a co się z tym wiąże oddziałuje korzystnie na zdrowie mieszkańców. Przeprowadzenie kompleksowych termomodernizacji przedmiotowych obiektów użyteczności publicznej w wyżej wymienionych Gminach wpłynie na wzrost komfortu cieplnego ich użytkowników oraz bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz cieplną każdego z nich, co realnie obniży koszty ich bieżącego utrzymania. Ponadto zostanie zredukowana emisja szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak CO2, PM 2,5 oraz PM 10.

8. Wydatki projektowe

Całkowita wartość projektu: 4 969 676,95 zł 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 637 160,27 zł 

Dofinansowanie: 3 941 586,21 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Skip to content