„Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii” – opis projektu

Umowa nr RPDS.03.01.00-02-007/21-00 z dnia 6 maja 2022 r.

1. Tytuł projektu 

„BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII”

2. Numer wniosku

RPDS.03.01.00-02-007/21

3. Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 3 Gospodarka niskoemisyjna

Numer i nazwa Działania: 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych


Schemat 3.A.1.
Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). 


4. Finansowanie 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

5. Okres realizacji projektu

01.07.2021 r. – 31.05.2023 r.

6. Beneficjent i Partnerzy

Projekt będzie realizowany przez podmioty wchodzące w skład partnerstwa zawartego na podstawie Umowy     o partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII”, zawartej w dniu 14.02.2022 r. pomiędzy 

Beneficjentem – Gmina Miejska Zgorzelec

a Partnerami: 

 • Gminą Miejską Zawidów z siedzibą w Zawidowie, PI. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów,
 • PGE Energia Odnawialna spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa,
 • Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie,
  ul. Dworcowa 4,59-970 Zawidów, 
 • Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta la, 59-900 Zgorzelec,
 • Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie, ul. Dworcowa S, 59-975 Sulików, 
 • Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
  z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, 

7. Cel projektu 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE przez członków POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i cielnej z OZE, przez wybranych członków Klastra.

Celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

1) aspekt ekologiczny:

 • − redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 (dzięki produkcji energii elektrycznej i cieplnej
  z OZE) i tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • − poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów PM 2,5, PM10, w tym zawierających metale ciężkie, oraz tlenków siarki i azotu,
 • − poprawa kondycji ekosystemów (energetyka węglowa zużywa ogromne ilości wody i zanieczyszcza rzeki termicznie, a kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego wpływają negatywnie na poziom wód gruntowych),
 • − zmniejszanie ilości odpadów.

2) aspekt ekonomiczny:

 • − zmniejszenie przez odbiorców wydatków na energię elektryczną i cieplną,
 • − stymulacja dla tworzenia miejsc pracy w sektorze nowych zielonych technologii,
 • − zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost wytwarzania energii z OZE na poziomie lokalnym,
 • − zmniejszenie zależność od rynków paliw kopalnych,
 • − ograniczenie importu węgla, gazu i ropy, jak również energii elektrycznej przez Polskę,
 • − wsparcie dla rozwoju modelu biznesowego funkcjonowania Południowo Zachodniego Klastra Energii

3) aspekt społeczny:

 • − poprawa zdrowia społeczeństwa dzięki redukcji emisji pyłów PM2,5, PM10, tlenków siarki i azotu przez energetykę i lokalne źródła ciepła (ograniczenie chorób nowotworowych, układu oddechowego, kardiologicznych),
 • − poprawa wizerunku uczestników projektu (dot. wszystkich podmiotów) oraz wzrost ich atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej (dot. gmin),
 • − wzrost kultury technicznej związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opartych na OZE,
 • − propagowanie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego,
  w tym uświadomienie im płynących z tego korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych,
 • − promocja powiatu zgorzeleckiego jako nowoczesnego i proekologicznego.

8. Wydatki projektowe

Całkowita wartość projektu: 11 444 036,71 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 236 450,33 zł
Dofinansowanie: 5 153 630,78 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Skip to content