OSP Zawidów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

Z dniem 11 listopada 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowie została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gratulujemy!

Zawidowscy strażacy mają prawdziwy powód do dumy! Decyzją Komendanta Głównego PSP zostali włączeni w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To nie tylko zaszczyt, ale i duże wyzwanie.

Przynależność do KSRG to przede wszystkim duża odpowiedzialność.  Nasi strażacy muszą być w ciągłej gotowości bojowej tj. przez 365 dni w roku. I to oni właśni będą stanowić główne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej. A to oznacza, że będą brali udział w większości działań ratowniczych. Przed nimi o wiele więcej akcji i interwencji niż dotychczas. 

Z dniem 11 listopada 2022 r. Komendant Główny PSP włączył do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jeszcze 138 innych jednostek, działających na terenie całego kraju. 

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają:

  • co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
  • co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
  • skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
  • urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. (gov.pl)

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO – GAŚNICZY

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. (gov.pl).

Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – Dolny Śląsk
Skip to content