Rada Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego – zaproszenie 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021- 2027 jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą następujące gminy i powiaty:

 • Gmina Miejska Bolesławiec,
 • Gmina Miejska Lubań,
 • Gmina Miejska Zgorzelec,
 • Miasto i Gmina Bogatynia,
 • Gmina Bolesławiec,
 • Gmina Gromadka,
 • Gmina Lubań,
 • Miasto i Gmina Nowogrodziec,
 • Gmina Osiecznica,
 • Miasto i Gmina Pieńsk,
 • Gmina Platerówka,
 • Gmina Siekierczyn,
 • Gmina Sulików,
 • Gmina Warta Bolesławiecka,
 • Gmina i Miasto Węgliniec,
 • Gmina Miejska Zawidów,
 • Gmina Zgorzelec,
 • Powiat Bolesławiecki,
 • Powiat Lubański,
 • Powiat Zgorzelecki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT ZOF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT ZOF zaprasza do udziału w pracach Rady ZIT ZOF na lata 2021-2027.

Rada ZIT ZOF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT ZOF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.  Celem działania Rady ZIT ZOF jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania i wdrażania Strategii ZIT ZOF.

Członkiem Rady ZIT ZOF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. partnerów społeczno-gospodarczych,
 2. społeczeństwo obywatelskie,
 3. podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 4. podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
 5. inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT ZOF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Kandydujące podmioty wybiorą spośród siebie członków Rady ZIT ZOF, przy czym każda z grup wymienionych w pkt. 1-5 powinna posiadać co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 reprezentantów. Brak kandydatury zgłoszonej przez którąś z grup nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego naboru. O szczegółach dotyczących wyboru poinformowane zostaną podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach Rady ZIT ZOF i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.

Zasady funkcjonowania Rady ZIT ZOF określą jej członkowie, w porozumieniu z Liderem ZIT ZOF.

Uczestnictwo w Radzie ZIT ZOF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT ZOF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Nabór na członków Rady ZIT ZOF rozpocznie się 08 maja 2023 r. i zakończy 09 czerwca 2023 r. Aby wziąć udział w naborze należy przesłać skan wypełnionego formularza (w formie pdf.) na adres zitzof@um.boleslawiec.pl  we wskazanym wyżej terminie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec:

 • e-mail: zitzof@um.boleslawiec.pl
 • telefon: Robert Rzepnicki – 75 645 65 70, Monika Wawrzynowska – 75 645 65 70 
Skip to content