Burmistrz Zawidowa z wotum zaufania i absolutorium 

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 czerwca 2022 r., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury radni udzielili wotum zaufania oraz zagłosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Robertowi Łężnemu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie gminnym, Raportu o stanie Gminy Zawidów.

Raport obejmował podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy oraz bezpieczeństwa i porządku.

„Raport o stanie Gminy”, wprowadzony kilka lat temu jako dokument obowiązujący w samorządach jest syntetycznym obrazem stanu Gminy i zmian, jakie w nim zaszły w minionym roku.  „Raport” ma służyć każdemu z jego Czytelników, choć nie każdemu w ten sam sposób. Jedni bowiem będą zaspokajali swoją ciekawość, porządkowali stan wiedzy o harmonogramie nowych zjawisk, dla innych będzie on stanowił element syntezy wiedzy, ale też okazję do analizy przyczyn i kierunków wdrażanych nowych rozwiązań do istniejącego organizmu, jakim jest miasto. Musimy zdawać sobie wszyscy sprawę z tego, że setki osób każdego dnia podejmując decyzje w sprawach będących w ich kompetencji, od pojedynczego mieszkańca, który prostym remontem wprowadza nową jakość w wygląd elewacji swojego domu, aż po Radę Miejską i Burmistrza, którzy swoimi uchwałami  decyzjami oddziałują na standard życia wszystkich – każdy z nas jest, bądź może być autorem korekt w obrazie Gminy Miejskiej Zawidów.” – czytamy we wstępie raportu.

Radni podęli debatę nad raportem i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. 

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: 

  • wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022,
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidów.

Po podjęciu uchwał przewodniczący, Rafał Ryż, zakończył sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2021

Skip to content