Konkurs na stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne: 

  • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą  uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • korzystanie z pełni praw publicznych; 
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  • niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego (m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora);
  • niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych. 

Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie” .

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 w siedzibie Spółki – ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki). 

Dokładne informacje na temat konkursu [TU]

Skip to content