MOPS Zawidów: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 10 października 2022r.  

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.

4. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

 • ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

 • pełny etat, umowa na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
 • praca częściowo przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, ul. Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów,
 • praca wykonywana jest w siedzibie Ośrodka oraz w środowisku na terenie Miasta Zawidów,
 • przewidywany termin zatrudnienia to październik 2022r.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny” w terminie do dnia 10 październik 2022 r.  

Więcej na temat naboru [TU]

Skip to content