W czwartek radni spotkają się na sesji. O czym będzie?

W najbliższy czwartek tj. 26 stycznia br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Rajcy podejmą szereg uchwał m.in. w sprawie kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie na rok szkolny 2023/2024, a także podwyższenia kryterium dochodowego, który uprawnia do korzystania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dokładny porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie na rok szkolny 2023/2024 branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Zawidowie na lata 2023 – 2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniorów 65+”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content