Sesja RM w Zawidowie. O czym będą dyskutować radni?

We wtorek 28. listopada br. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXXX sesja Rady Miejskiej. Radni zapoznają się np. ze stanem funkcjonowania systemu oświaty w mieście, uzyskają informację o efektach przynależności Gminy do stowarzyszeń, związków i innych organizacji. Podejmą też uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat. 

Pełen porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja o efektach przynależności Gminy Miejskiej Zawidów do stowarzyszeń, związków i innych organizacji.
  4. Informacja na temat funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za rok szkolny 2022/2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content