Burmistrz ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji

Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Zawidów środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Zawidów w ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 aż procent!

Uprawnieni wnioskodawcy:

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.

 Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Wartość dofinansowania 

Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić się w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

 • do 150 tys. zł,
 • do 500 tys. zł,
 • do 3,5 mln zł.
Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji zadania.

Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku, gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokona Komisja Oceniająca powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Zawidów.

Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Gminę Miejską Zawidów. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Miejska Zawidów podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Pozostałe podmioty zostaną pisemnie poinformowane o decyzji odmownej.

Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienioną uchwałą nr LXVI/280/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 Nr 254, poz. 4626 oraz z dn. 17 stycznia 2023 r. poz. 359).

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków,
 • kosztorys lub wycenę przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 27 lutego 2023 r.  godz. 7:30  do dnia 3 marca 2023 r. godz. 10:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawidowie, ul. plac Zwycięstwa 21-22, 59-970 Zawidów. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu.

Więcej informacji na BIP

Skip to content