Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie przypomina, że od 1 sierpnia 2023 r. przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. 

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie, informuje, że są do pobrania wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 15.09.2023r. uczniowie szkół natomiast do dnia 15.10.2023r. słuchacze kolegiów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Osoby uprawione do ubiegana się o stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
    o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca sierpnia 2023 r.).

Skip to content