Konstytucja 3 maja. Uroczystości znowu w cieniu pandemii

W związku z pandemią koronawirusa, podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Zawidowie miały charakter jedynie symboliczny.

Tegoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ze względu na wciąż trwającą pandemię oraz obostrzenia sanitarne, nie mogły odbyć się w formule, jaka znana jest mieszkańcom Zawidowa. Nie było więc przemówień, patriotycznych występów, sztandarów i oficjalnego przemarszu mieszkańców pod pomnik. 

Niemniej o godz. 9.00 burmistrz Miasta, Robert Łężny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Rafał Ryż, złożyli w imieniu mieszkańców kwiaty pod pomnikiem na placu Zwycięstwa, upamiętniając w ten sposób 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Konstytucja 3 Maja była początkiem reform. 

Pośród jej artykułów znajdziemy te o religii panującej, szlachcie, miastach i mieszczanach, chłopach, trójpodziale władzy, Sejmie, królu, władzy sądowniczej czy nawet edukacji dzieci królewskich. Dokument zaczyna się jednak od preambuły, czyli wstępu.

„…chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą. Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy” – napisano we fragmencie preambuły.

Jedno z późniejszych wydań Konstytucji 3 Maja (Ustawa Rządowa. Prawo Uchwalone Dnia 3 Maia, Roku 1791. Warszawa: P. Dufour, [po 28 VI 1791]. Sygn. XVIII-7660.)/Ossolineum 

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych – ustanawiała trójpodział władzy, zniosła wolną elekcję i zasady liberum veto.

Skip to content