W środę sesja absolutoryjna. Odbędzie się w trybie zdalnym

W środę, 5 sierpnia br. odbędzie się sesja absolutoryjna. Pierwszy raz w historii samorządu radni nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi zagłosują z domu. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, a radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Na sesji absolutoryjnej radni będą akceptować lub odrzucać wykonanie ubiegłorocznego budżetu. To jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miejskiej w roku. W jej trakcie odbędzie się także głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta, Roberta Łężnego. 

Pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Zawidów za rok 2019.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Zawidów za rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2019: opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2019 r.,opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2019, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów: wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2019, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2019, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską Zawidów a Gminą Sulików w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Zawidów realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Skip to content