W najbliższy czwartek sesja rady miejskiej   

W najbliższy czwartek tj. 26. października 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Zawidowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
Skip to content