W piątek sesja w trybie zdalnym

W najbliższy piątek, 18 grudnia br. o godzinie 11.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad.
  • Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów, głosowanie nad uchwałą.
  • Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Zawidów na rok 2021: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów wraz w wnioskami, przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji, dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji, głosowanie nad uchwałą budżetową.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2020. 
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic planu aglomeracji Zawidów.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
  • Sprawy różne.
  • Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że transmisje z obrad sesji można oglądać na żywo na kanale YouTube.

Skip to content