Kolejna sesja rady w trybie zdalnym. O czym będzie?

We wtorek 30 marca br.o godzinie 15.00 w systemie wideokonferencji odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni zapoznają się ze stanem technicznym infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej. Podejmą także szereg uchwał w sprawie m.in. konsultacji społecznych, gospodarki niskoemisyjnej, sprzedaż nieruchomości. 

Pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Informacja o stanie technicznym infrastruktury drogowej.
 4. Informacja o stanie technicznym bazy sportowej i rekreacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Zawidów.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zawidów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawidów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na  5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content