Robert Łężny z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

Zasadniczym tematem sesji, która odbyła się w ubiegły czwartek, 24. czerwca 2021 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie było udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie gminnym, Raportu o stanie Gminy Zawidów.

Raport obejmował podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Radni podęli debatę nad raportem i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. 

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowie absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: 

  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 10 lat.
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawidów na rok szkolny 2021/2022.

Po podjęciu uchwał przewodniczący, Rafał Ryż, zakończył sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.

Skip to content