Robert Łężny z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

Zasadniczym tematem sesji, która odbyła się w ubiegły czwartek, 15. czerwca 2023 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie było udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie gminnym Raportu o stanie Gminy Zawidów.

Raport obejmował podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Radni podęli debatę nad raportem i jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. 

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: 

  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów.

Po podjęciu uchwał przewodniczący Rady Miejski przeszedł do kolejnego punktu tj. spraw różnych. Po omówieniu wszystkich zagadnień Przewodniczący R. Ryż zakończył sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.

Skip to content