Radni spotkają się na sesji. O czym będzie?

W najbliższy czwartek tj. 30 marca br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXIX Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni zapoznają się ze stanem technicznym miejskiej bazy sportowej i rekreacyjnej, infrastrukturą sportową i możliwościami pozyskania dodatkowych środków z programów zewnętrznych. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na rok 2023. 
 4. Informacja na temat możliwości i planów pozyskania środków zewnętrznych w 2023 r. 
 5. Informacja o stanie technicznym bazy sportowej i rekreacyjnej.
 6. Informacja o stanie technicznym infrastruktury drogowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2023 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content