W czwartek radni spotkają się na sesji

W najbliższy czwartek tj. 25 listopada br. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni podejmą szereg uchwał m.in. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta. Poniżej pełen porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja o efektach przynależności Gminy Miejskiej Zawidów do stowarzyszeń, związków i innych organizacji.
  4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zawidów za I półrocze 2021r. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów. 
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content