Są pieniądze na wsparcie działań zawidowskich organizacji pozarządowych

Burmistrz Zawidowa ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki na rok 2022. Organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem mogą składać oferty do 22 lutego br. 

Organizacje ubiegające się o dotację muszą pamiętać, że działania na które chcą otrzymać dofinansowanie powinny być adresowane do mieszkańców gminy i zostać zrealizowane w tym roku.

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej. 

Wysokość środków publicznych:
a) przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku: 8.000 zł
b) przekazanych na realizację zadania w 2021 roku: 8.000 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych – rajdy rowerowe i piesze.

Wysokość środków publicznych:
a) przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku: 2.000 zł
b) przekazanych na realizację zadania w 2021 roku: 2.000 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej. 

Wysokość środków publicznych:
a) przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku: 60.000 zł
b) przekazanych na realizację zadania w 2021 roku: 60.000 zł 

Zadania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży .

Wysokość środków publicznych:
a) przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku: 4.000 zł 
b) przekazanych na realizację zadania w 2021 roku: 4.000 zł 

Oferty na realizację zadania publicznego można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, pokój nr 2 w godzinach otwarcia urzędu w terminie do dnia 22 lutego 2022r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022” oraz oznaczeniem zadania.

Więcej na temat konkursu na BIP Zawidów

Skip to content