Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawidowie

Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. Oferty należy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2023r.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 poz. 1428).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem e-mail, numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie” w terminie do dnia 27 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Zawidowie, Biuro Obsługi Klienta, pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane zarządzeniem Burmistrza Miasta Zawidów. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie na adres zwrotny wskazany na kopercie zawierającej ofertę kandydata lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Więcej na temat konkursu.

Skip to content