Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie informuje o zmianach, dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zmiany przepisów będą obowiązywały 1 stycznia 2024r.

Będą nowe przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zmienione przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego sprawią, że od 1 stycznia 2024 świadczenie to nie będzie już obowiązywało. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, musiały spełniać m.in. warunek niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną.           

Od 1 stycznia 2024r. osoby nabywające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mogły pracować lub mieć ustalone prawo do innych świadczeń np. własnej emerytury. Jednakże świadczenie będzie przyznawane tylko do ukończenia 18 roku życia. Stare świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstanie do 31.12.2023r. będą przysługiwały na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli opiekun dziecka zdecyduje się przejść na nowe świadczenie pielęgnacyjne po 31.12.2023r., nie będzie miał możliwości powrotu do pobierania świadczenia na starych zasadach.  

W celu przejścia na nowe świadczenie pielęgnacyjne trzeba bowiem zrezygnować z pobierania starego świadczenia pielęgnacyjnego i złożyć wniosek o przyznanie nowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024r. wchodzi w życie nowe świadczenie, zwane świadczeniem wspierającym. Świadczenie to realizowane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wspierające pobierać będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18 rok życia. 

Warunkiem złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia będzie uprzednie uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzje te będą wydawały Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość świadczenia będzie uzależniona od ustalenia poziomu potrzeby wsparcia określonego w skali od 70 do 100 punktów i wynosić będzie od 40% do 220% renty socjalnej.

Za osobę, która nie podejmie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie niepełnosprawnej, (której zostanie przyznane świadczenie wspierające), wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym można uzyskać na stronie MRIPS

 

Skip to content