Piłka nożna – otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie związane z organizacją całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych z zakresu piłki nożnej. Kwota przewidziana w budżecie miasta na zadanie – 70.000 złotych. Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym. 

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Miejskiej Zawidów i zamierzają realizować zadania na rzecz jej mieszkańców.

Gdzie i do kiedy składać oferty?

Oferty na realizację zadania publicznego można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22, pokój nr 2 w godzinach otwarcia urzędu w terminie do dnia 19 lutego 2020 r., przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem organizacji pozarządowej wraz z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020” oraz oznaczeniem zadania.

Więcej na temat konkursu

Skip to content