Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. 

Od 15 czerwca 2020 roku osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mogą umawiać się telefonicznie lub mailowo w sprawie osobistego złożenia dokumentów:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym lub mailowo ustaleniu terminu z pracownikiem kadr.

Kandydaci do służby, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne zostało już wszczęte, powinni oczekiwać na telefoniczną informację od pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG dotyczącą terminu kolejnego etapu tego postępowania.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydat do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną, odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu tygodnia.

W trakcie pobytu w jednostce Straży Granicznej kandydaci winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Straży Granicznej można znaleźć na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Służba w Straży Granicznej daje również możliwość współpracy międzynarodowej i pełnienia służby w patrolach polsko-niemieckich np. we Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówkach w Świecku i w Ludwigsdorfie, a także w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku.  Służba w Straży Granicznej to także atrakcyjne wynagrodzenie minimum 3 750 zł. na rękę, prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody roczne, motywacyjne i jubileuszowe. 

Od kandydatów na funkcjonariusza SG wymagane jest m.in. aby posiadał obywatelstwo polskie, nie był karany sądownie, miał co najmniej średnie wykształcenie – matura nie jest wymagana. Ważne by kandydat posiadał odpowiednią wiedzę ogólną, zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Skip to content