,,Zdalne” absolutorium dla Burmistrza

W środę, 5 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym (z uwagi na epidemię koronawirusa) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zawidowie.

Do głównych punktów sesji należało udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów. Po przedstawieniu Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok wszyscy radni zagłosowali „za”. 

W dalszym toku sesji przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu, opinie RIO, Komisji Rewizyjnej oraz stanowiska poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Radni jednomyślnie zatwierdzili wszystkie uchwały, a także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zawidów za 2019 rok. 

Następnie radni rozpatrywali uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Skip to content