W czwartek kolejna sesja RM w trybie zdalnym

W czwartek, 29 października br. o godzinie 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja na temat funkcjonowania systemu oświaty w mieście Zawidów za rok szkolny 2019/2020.
  4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zawidów za I półrocze 2020 r. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Miejskiej Zawidów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content