Będą obradować i podejmą uchwały

Dzisiaj, 27 kwietnia br. o godzinie 15.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji. Radni dyskutować będą m.in. o systemie gospodarki odpadami, podejmą uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Zawidowa, wprowadzą zmian w budżecie miasta. 

Otwarcie obrad:

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zawidów na lata 2021-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2021 roku”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content