W czwartek kolejna sesja w trybie zdalnym

W czwartek, 27 maja br. o godzinie 15.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji. Radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Zawidowie za rok 2020.
 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
 5. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content