W czwartek sesja RM w Zawidowie

W czwartek, 10 marca br. o godzinie 15.30 w systemie wideokonferencji odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. 

Pełen porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Sprawozdanie z wykonania Uchwał Rady Miejskiej za rok 2021.
 4. Informacja na temat możliwości i planów pozyskania środków zewnętrznych w 2022 r.
 5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Zawidów na rok 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zawidów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content