We wtorek radni spotkają się na sesji

W najbliższy wtorek tj. 5 marca o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej UM w Zawidowie radni spotkają się na sesji. Podejmą szereg uchwał dotyczących np. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta. Wypowiedzą się także w sprawie dzierżaw nieruchomości i wprowadzą zmiany w budżecie.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
3. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na rok 2019.
4. Informacja na temat możliwości i planów pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości położonych w Zawidowie, oznaczonych numerami działek 737, 738 i 739/2 o pow. 4 ha oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – ul. B. Prusa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych -ul. C. Miłosza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2019 roku”
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Skip to content