Radni spotkają się na sesji. O czym będzie?

W najbliższy wtorek tj. 29. stycznia br. w sali konferencyjnej UM w Zawidowie radni miejscy spotkają się na pierwszej w tym roku sesji. Radni uchwalą plan pracy na 2019 rok i podejmą szereg uchwał np. o przystąpieniu do projektu unijnego, który pozwoli mieszkańcom wymienić stare piece na ekologiczne źródła ciepła.

Pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Skip to content